vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-99 Čakalne liste v vrtcih


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Vprašanje, koliko otrok v naši občini je v tem šolskem letu, po posameznih mesecih ostalo na čakalni listi za vpis v vrtce. Prosim za celovito informacijo o teh čakalnih listah, o dobi čakanja, o tem, kako se problematika rešuje.

97 98 99 100.pdf

Odgovor

Mestna občina Novo mesto na svoji spletni strani na podlagi podatkov, ki jih prejme iz vrtcev, redno mesečno ažurira podatke o čakajočih otrocih na sprejem v vrtec. Tako lahko ta seznam spremljajo tudi starši in so sproti seznanjeni s čakalno vrsto. Trenutne podatke o čakajočih navajamo v nadaljevanju, in sicer posebej za tekoče šolsko leto in novo šolsko leto 2019/2020. Potrebno se je  zavedati, da je to le okvirna slika o čakajočih otrocih na vpis v vrtec, saj se v praksi zgodi, da je staršem ponujeno prosto mesto v enem izmed vrtcev, vendar želijo/čakajo točno določeno enoto in zato ostanejo na seznamu čakajočih na sprejem. Imajo pa tudi možnost, da si premislijo in otroka ne vpišejo v vrtec, ko se sprosti mesto in jih vrtec pozove k vpisu, saj so si v vmesnem obdobju organizirali drugačno obliko varstva, otroka pa kljub temu pustili na čakalni listi.  

 

Stanje čakajočih za šolsko leto 2018/2019 (vloge, ki so prišle po rednem roku vpisa):

 • oktober 2018 (2 otroka)
 • november 2018 (3 otroci)
 • december 2018 (1 otrok)
 • januar 2019 (4 otroci)
 • februar 2019 (14 otrok)
 • marec 2019 (11 otrok)
 • april 2019 (13 otrok)
 • maj 2019 (10 otrok)
 • junij 2019 (5 otrok)
 • julij 2019 (4 otroci)

 

Glede na to, da smo imeli v februarju 2019 javno objavo za vpis otrok v vrtce za novo šolsko leto 2019/2020, so vsi starši iz zgornjega seznama morali ponovno oddati vlogo za vpis, tako da bo z začetkom novega šolskega leta s spletne strani skladno z zakonom umaknjen star seznam (2018/2019) in bo v veljavi le nov za tekoče šolsko leto 2019/2020.

 

Stanje čakajočih za novo šolsko leto 2019/2020 (vloge, ki so prišle v rednem roku) je sledeče:

 • 1.9.2019 : sprejetih bo 343 otrok, 3 otroci bodo predvidoma zavrnjeni
 • po 1. 9. 2019: sprejetih bo 8 otrok, 7 otrok bo predvidoma zavrnjenih
 • oktober 2019: sprejetih bo 7 otrok, zavrnjenih predvidoma  9
 • november 2019: sprejeti bodo 3 otroci, zavrnjenih predvidoma 17
 • december 2019: sprejetih bo 0 otrok, zavrnjenih predvidoma 12
 • januar 2020: sprejeti bodo 3 otroci, zavrnjenih predvidoma 19
 • februar 2020: sprejetih bo 0 otrok, zavrnjenih predvidoma 8
 • od 1. 3. dalje: sprejetih bo 0 otrok, zavrnjenih predvidoma 6

 

Mestna občina Novo mesto skupaj z vrtci sproti išče možnosti odprtja dodatnih medletnih oddelkov glede na potrebe in skladno s prostorskimi zmožnostmi. Februarja 2019 smo odprli dodatni medletni oddelek v Vrtcu Pedenjped Novo mesto in tako nameravamo reševati situacijo tudi v bodoče. Poleg odpiranja dodatnih oddelkov v obstoječih objektih, skrbimo za zagotavljanje kapacitet tudi z novogradnjami (vrtec v Bršljinu). Trenutno na Mestni občini Novo mesto  potekajo  aktivnosti za izgradnjo vrtca  na Otočcu, s katerim bomo pridobili tri nove oddelke. Začetek izgradnje je predviden v letu 2020, zaključek pa v letu 2021.

 

 

Pripravila:                                                        

 

Suzana Potočar

višja svetovalka

 

 

                                                                                                        Dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                     direktorica

 

 

14.11.2019

Dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje 9001-5/2019-99 Čakalne liste v vrtcih

Glede na podan odgovor ugotavljam, da imamo v Mestni občini Novo mesto ne dovolj veliko število prostih mest v naših vrtcih. Po mojem mnenju je stanje zaskrbljujoče. V prihodnjem šolskem letu bo torej zavrnjenih kar 81 otrok. S tem silimo starše v to, da vpisujejo otroke bodi v zasebne vrtce (po višjih cenah) ali si poiščejo varstvo na črnem trgu (in so s tem podvrženi vprašljivi kakovosti storitve) oziroma varstvo prevzamejo stari starši. Menim, da je naloga Mestne občine Novo mesto, da v javnem vrtcu zagotovi mesto vsakemu otroku, od dopolnjenega enega leta starosti. Pri tem je tudi potrebno, da omogočimo varstvo v enoti vrtca, ki vsaj v razumni meri ustreza staršem (bodisi glede na njihovo lokacijo doma ali glede na njihovo lokacijo službe). Dvomim, da bi starši glede na izjemno visoke cene predšolske vzgoje pri zasebnikih pri odločitvi o tem, ali otroka vpisati v neko enoto ravnali, nerazumno. Se pravi, občino pozivam, da vloži več napora v to, da bo vsak otrok po dopolnjenem enem letu starosti dobil mesto v javnem vrtcu. Ob tem sprašujem naslednje:

1.         Zanima me, ali so otroci in starši otrok, ki hočejo otroka zaradi njegove starosti vpisati po rednem roku v očeh občine manj enakopravni kot drugi? 

2.         Ali ima občina podatek kakšen delež generacije otrok, ki živi v naši občini, je vpisan v javni vrtec? Se pravi, kolikšen delež populacije dejansko dobi svoje mesto v javnem vrtcu? Prosim za obdobje zadnjih sedmih let.

3.         Ali imate (dodatno) podatke o tem, kakšen deleže otrok je bil vpisan v zasebne vrtce (s koncesijo in brez) za enako obdobje?

4.         Kakšni bi bili možni ukrepi, ki bi omogočili vpis vseh (ali pa vsaj večjega deleža) otrok v javne vrtce?

5.         Dajem pobudo, da se na začetku leta normativi ne izkoriščajo do konca (do zakonsko dopustnih prekoračitev), ampak se nekaj prostora pusti za kasnejše vpise.

6.         Zgornji predlog ni aprioren in edini mogoč: možne so tudi druge rešitve – več medletnih oddelkov, dodatne koncesija. Katera rešitev je najustreznejša, je lahko stvar razprave, ni pa prav, da otroci ostajajo zunaj javne mreže vrtcev.

 

 

 

Dopolnitev odgovora

Za MO NM so vsi otroci enakovredni, zato glede na potrebe izvajamo aktivnosti za zagotavljanje dodatnih prostih mest v vrtcih.

Občina tega podatka nima, ker ni pristojna za vodenje te evidence. 
Trenutni podatki o številu novomeških otrok, vključenih v zasebne vrtce in vrtec s koncesijo:

Petrov vrtec: 33 otrok
Jana d.o.o.: 30 otrok
Modrinček d.o.o.: 26 otrok
Zasebni družinski vrtec Ringa raja: 49 otrok  

Pojasnjujemo, da je že sedaj v vrtec vključen večji delež otrok, katerih starši so izrazili interes za vpis.
Pojasnjujemo, da bi v primeru ravnanja po vašem predlogu, da na začetku šolskega leta ne bi izkoristili normativov do zakonsko dovoljenih, otroci, ki so sedaj sprejeti s 1. 9. 2019 ostali na čakalnem seznamu. Občina pa bi zaradi praznih mest imela dodatni strošek.
Pod to točko ne odgovarjamo, saj ne vsebuje vprašanja.

 

Pripravila:

Suzana POTOČAR,

VIŠJA SVETOVALKA

  

                                                               

Dr. Jana BOLTA SAJE,                                                             Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

VODJA URADA                                                              DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

Nazaj na seznam