vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-98 Kolesarske steze


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda, da občina začne aktivnosti za gradnjo kolesarskih stez, in sicer na štirih vstopnih bulvarjih v mesto, se pravi: Ljubljanska cesta, Seidlova cesta, Šmihelska cesta in Kandijska cesta.

97 98 99 100.pdf

Odgovor

Aktivnosti na vseh 4 navedenih vstopnih cestah proti mestnemu središču že potekajo.

Mestna občine Novo mesto je nosilec projekta za izgradnjo regionalne kolesarske povezava Trebnje-Mirna Peč-Novo mesto, regionalne kolesarske povezava Novo mesto-Šmarješke Toplice-Škocjan in regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Straža.

Predmet projekta je dograditev manjkajoče ali ureditev nove kolesarske povezave med Trebnjem, Mirno Pečjo in Novim mestom; Novim mestom, Šmarješkimi Toplicami in Škocjanom ter Novim mestom in Stražo. V okviru ukrepa se podpora namenja predvsem aktivnostim za izboljšanje obstoječih kolesarskih stez ter dograditvi kolesarskih površin v sklenjeno omrežje.

V okviru projekta izgradnje kolesarske povezave Trebnje-Mirna Peč-Novo mesto je predvidena dograditev kolesarskih površin na Ljubljanski cesti. Prav tako je v okviru projekta povezave Novo mesto-Šmarješke Toplice-Škocjan predvidena dograditev kolesarskih površin na Seidlovi cesti. Na Kandiiski cesti so kolesarske površine urejene v obliki »SHEROW«. Na Šmihelski cesti pa Mestna občina Novo mesto skupaj z državo planira izgradnjo nove Šmihelske obvoznice, ki bo zagotovila tudi površine za kolesarje.

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam