vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-97 Velodrom Češča vas - "Olimpijski center Novo mesto"


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Glede na to, da gre za prvo leto velodroma vprašanje, kakšen je letošnji predviden finančni načrt za Velodrom Češča vas? Kolikšni so predvideni prihodki in kolikšni predvideni odhodki? Ali bo VČV deloval pozitivno ali negativno? Kdo so predvideni uporabniki velodroma in kolikšen je med njimi delež domačih uporabnikov iz Mestne občine Novo mesto? V kakšni fazi je gradnja notranjega bazena? Na uradnih spletnih straneh MONM se uporablja izraz Olimpijski center Novo mesto. Vprašanje ali je to uraden naziv in kdo je ta naziv sprejel? Ali ima uporaba besede »olimpijski« tudi dovoljenje Olimpijskega komiteja Slovenije?

97 98 99 100.pdf

Odgovor

V prvih petih mesecih je v povezavi z objektom nastalo za 55.519,98 € odhodkov, ki zajemajo celotne stroške od energentov do komunale in  drobnega inventarja, čiščenja do ostalih vzdrževalno tehničnih stroškov, ki so ob odprtju vsakega objekta nekoliko višji kot kasneje. V prvih petih mesecih delovanja objekta zavod beleži 18.374,28 € prihodkov. Prihodki za razliko od odhodkov niso opredeljeni za vseh pet mesecev, saj se uporaba objekta ni pričela 1.1.2019. Hkrati je potrebno dodati, da so prihodki v večini iz naslova atletske športne dejavnosti, precej manj pa iz naslova kolesarstva in ostalih prireditev, saj je kolesarska steza pričela z obratovanjem kasneje. Vsled zgoraj navedenega, se stroški za obratovanje na letnem nivoju  bistveno ne bodo dvignili. V poletnih mesecih so celo bistveno zmanjšani. Ob polnem zagonu objekta, ki se načrtuje v septembru 2019, se samo iz naslova najemnin predvideva priliv prihodka nad odhodki, potrebnimi na letnem nivoju za obratovanje objekta, saj je zanimanje za uporabo objekta precejšnje. Torej pričakujemo tako odhodke kot prihodke iz naslova najemnin na nivoju okoli 110.000 €.

Uporabniki velodroma so predvidene različne športne vadbene in rekreativne skupine, tako iz Novega mesta kot iz Slovenije in tujine. Hkrati so predvideni uporabniki tudi za različne prireditve in koncerte tako za javne prireditve kot za prireditve zaprtih skupin.

Predvideva se uporaba domačih uporabnikov iz Novega mesta v višini cca  60 – 70 % vseh uporabnikov.

 

Bazen

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je pričela s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za športno-rekreacijski park v Češči vasi (v nadaljevanju: OPPN). Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo objektov in ureditev na območju ŠRP Češča vas v podrobnosti, ki bo omogočala izdajo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte in ureditve. Na podlagi strokovnih podlag, pridobljenih v fazi priprave OPPN, bodo pripravljena izhodišča za natečajno nalogo za bazenski kompleks in izvedbo natečaja v letu 2020.

Glede uporabe izraza »Olimpijski center Novo mesto« je odgovor na 6. redni seji Občinskega sveta ustno podal župan.

 

 

Pripravil:

Zavod Novo mesto

Jasna Dokl Osolnik

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam