Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-24 Dopolnitev svetniškega odgovora na svetniško pobudo za vzpostavitev območij za pešce, imenovanje delovne skupine ter javno razpravo glede odprtih zadev (št. 9001-1/2019 - 4)


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Skladno s 1. odstavkom 17. člena Poslovnika zahteva za dodatno pojasnilo, vezano na svetnikovo pobudo z 2. seje Občinskega sveta, vezano na vzpostavitev območja za pešce.

Ob tem opozorilo na določilo 9. odstavka 16. člena, kjer je zapisno, da sta župan in direktorica Občinske uprave odgovorna za vsebinsko utemeljene in pravilno obrazložene odgovore na pobude. Ugotavljam, da odgovor, ki sem ga prejel na 3. seji Občinskega sveta, nikakor ni skladen s to določbo. Odgovor je namreč nepopoln, saj ne odgovarja na vse predloge, ki jih vsebuje pobuda, prav tako pa je vsebinsko slabo utemeljen, saj izraža nepozornost glede ali pa neupoštevanje predmetne zakonodaje.

Pobudo sem naslovil na župana in določeni vidiki pobude vsekakor zadevajo odločitev župana in je zgolj župan lahko tisti, ki na to odgovori. Župan je sicer na seji ustno podal nekaj besed in prosim, da se pisno povzame izrečeno. Zgolj župan lahko  pisno odgovori na predlog iz pobude, da se vzpostavi delovno telo, kjer bo sodelovala zainteresirana javnost in da bi s to skupino reševali tudi druga odprta vprašanja, se pravi predvsem programe oživljanja mestnega jedra ter monitoring izbrane prometne ureditve. Na ta del pobude župan ni podal odgovora.
V odgovoru, ki ga je pripravil g. Miloš Dular, podpisala pa dr. Vida Čadonič Špelič, je zapisano, da so »pešcone« urejene s Projektom ureditve mestnega jedra – Glavni trg. Glede tega bi rad najprej prosil, če nam lahko ta projekt ali pa vsaj njegov del, ki zadeva »pešcono«, posredujete v vednost. In drugič, rad bi opozoril na dejstvo, da tovrstni projekt, vsaj po mojem razumevanju zakonodaje, ne more določiti. Odgovornost za določitev območja za pešce namreč določa 99. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu, kjer jasno piše, da mora območje za pešce določiti pristojni organ, se pravi, da je za občinske ceste to lahko zgolj občinski svet. 
Opozoril bi tudi na to, da s tovrstnim odlokom/odredbo odpremo možnost, da se tudi kje drugje, ne zgolj v mestnem jedru, vzpostavijo območja za pešce.

9001 1 2019 24.pdf

Odgovor

Dne 6.2.2019 je bila za zainteresirano javnost organizirana Javna predstavitev predlogov spremembe prometnega režima v mestnem jedru, ki bodo upoštevani tudi pri pripravi sinteznega predloga nove prometne ureditve. Sama vzpostavitev posebnega delovnega telesa, z namenom  reševanja drugih odprtih vprašanj, se pravi predvsem programe oživljanja mestnega jedra ter monitoring izbrane prometne ureditve, zaenkrat ni predvidena.

 

Prometna ureditev je  urejena z Projektom ureditve mestnega jedra – Glavni trg, ki ga je izdelal biro ATELIERarhitekti, št.  12/2016/B, maj 2017 in je na vpogled na Občinski upravi Mestne občine. Dokončna rešitev se bo oblikovala na podlagi javne razprave, kjer bodo predstavljene variante prometne ureditve, skupaj z zainteresiranimi skupinami uporabnikov Glavnega trga oz. mestnega jedra.

 

Prometne ureditve se določajo na podlagi Odločb, ki jih pripravi pristojni občinski organ za promet na podlagi izdelanega Elaborata za določeno ali kompleksno vrsto prometa. Za širša in kompleksnejša območja, kjer ureditev posega na kategorizirane občinske ceste in kolesarske poti pa se prometni režim ureja z Odredbo, ki jo na podlagi elaborata pripravi ustrezna služba pristojna za promet. Ta  se obravnava in sprejme na seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

 

Pripravil:

 

Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Oddelka za promet in mobilnost                   direktorica občinske uprave

-

Nazaj na seznam