Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Integracija žensk (»pozabljene polovice Novega mesta«) v javni prostor


Datum: 22. 03. 2018
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Novo mesto se nahaja pred zgodovinsko prenovo mestnega jedra. Toda obstaja realna nevarnost, da bo ponovno narejena velika zgodovinska napaka. Glede na obstoječe načrte Mestne občine Novo mesto bo namreč tudi pri tem projektu prišlo do izrinjanja polovice prebivalstva iz javnega prostora. Pri načrtovanih usmeritvah za javno plastiko se namreč od več kot 20 predvidenih novih kipov zgolj eden namenja ženski: in sicer upodobitvi Pie Mlakar v skupni skulpturi z njenim možem Pinom. Ob tem ni odveč ponovno opozoriti na žalostno dejstvo, da sta zgolj dve od 192 ulic poimenovani po ženskah.

Ta problem je naslovil projekt »Pozabljena polovica Novega mesta«. V projektu sodelujejo tri društva (Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, Založba GOGA in Društvo Est=etika) in Mestna občina Novo mesto. Pripravili so projekt sprehajalnih poti, ki bodo obeležene s plastikami 12 pomembnih žensk iz novomeške zgodovine. Sprehajalne poti se delno navezujejo tudi na zgodovinsko mestno jedro.

Ker je konservatorski načrt očitno povsem spregledal vlogo žensk  v novomeški zgodovini in ker imamo hkrati izdelan načrt, kako ženske vrniti v javni prostor, dajem pobudo, da se konservatorski načrt – zgolj v tistem delu, ki se nanaša na javno plastiko – ponovno odpre v javno razpravo. Cilj ponovne javne razprave je, ženske tudi v mestnem jedru dobijo vlogo, ki si jo zaslužijo.  

Odgovor

Vprašanja, ki jih naslavlja projekt »Pozabljena polovica Novega mesta«, se v določenem delu vsebinsko navezujejo na pobudo svetnika Mitje Sadka, da Mestna občina Novo mesto pripravi pravni akt, s katerim bo določala pravila in postopke spominskega obeleževanja na javnih prostorih v občini. V postopku priprave omenjenega pravnega akta bo občina ustanovila Komisijo za izbor in postavitev spominskih obeležij v Mestni občini Novo mesto, ki bo zasnovana interdisciplinarno (v njej bodo zastopani urbanist, arhitekt, krajinski arhitekt, zgodovinar, umetnostni zgodovinar, slavist itd.,) kar je tudi skladno s predlogom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto. Komisija bo v okviru svojega dela obravnavala tudi pobudo, ki jo izpostavlja projekt »Pozabljena polovica Novega mesta«. 

Pripravili:

mag. Lidija Plut

podsekretarka

mag. Nataša Jakopin                                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič

višja svetovalka za protokol                                                                                        direktorica

in mednarodne odnose                                                                    

                                                                                                               

 

Nazaj na seznam