Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Poškodovanje drevoreda ob Zagrebški cesti


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda, da občina ugotovi morebitno odgovornost v zvezi s poškodovanjem dreves na Zagrebški cesti, v okviru projekta hidravličnih izboljšav.                          

Odgovor

Projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Dolenjske se izvaja po veljavnem gradbenem dovoljenju. V času izdelave projektne dokumentacije dreves na  navedenem območju še ni bilo. Odgovornost za nastalo situacijo ni možno iskati pri projektantu, ker v času geodetskega posnetka navedene zasaditve ni bilo. Ravno tako ne pri izvajalcu, saj trasa vodovoda poteka ob samem drevoredu, zato se pri gradnji ni bilo možno izogniti drevesom. Zato so določena drevesa delno poškodovana ali pa tudi v celoti uničena.

S strani občine smo takoj pristopili k rešitvi zadeve. Vsa poškodovana drevesa, ki so v celoti uničena, bodo nadomeščena z novimi. Strokovno podporo (način obnove in zasaditve drevoreda) in nadzor nad sanacijo bo izvajal županov pooblaščenec za mestna drevesa dr. Peter Železnik, ki ga je župan imenoval za izvedbo tovrstnih strokovnih nalog.

 

Pripravila:

Nataša Engel

višja svetovalka

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

                                                                                                                          

 

                                                                                                                          

 

 

Nazaj na seznam