Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Program transparentnosti


Datum: 25. 09. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Junija 2017 je prišlo do neprimernega odziva Mestne občine Novo mesto na pobudo občana Luke Remsa, sicer enega redkih mladih ljudi, ki jim dandanes ni vseeno za družbena vprašanja.

Občini je predlagal postavitev potopnih stebričkov na Marofu. Na svojo pobudo je s strani novomeške občine dobil navsezadnje naslednji odgovor, v kateri je bil povprašan »(…)kakšna je vaša izobrazba, znanje in kompetence na področju investicij, prometa in urejanja prostora? (...) za strokovna mnenja na občini sprašujemo strokovnjake.. ko se izkažete z diplomo in kompetencami, pa vas bomo, v kolikor se bo pokazala potreba, povabili k sodelovanju.«

V Solidarnosti smo v tem mandatu predlagali, da vključevanje javnosti v procese odločanja postane obvezen del procedure pri sprejemanju občinskih odlokov. Pobuda je bila na predlog občinske uprave s strani občinskega sveta zavrnjena, ob tem pa smo bili deležni pojasnil, da občina dobro komunicira z občani in da bo to počela tudi v bodoče.

Ker temu očitno ni (povsem) tako, sprašujem oziroma dajem pobudo:

Ali je župan sprejel kakršne koli ukrepe/navodila glede neprimerne komunikacije z občanom. Če ne, predlagam, da župan sprejme tovrstne ukrepe in da tudi sicer poskrbi, da občina skladno z zakonodajo ustrezno odgovarja na dobronamerne pobude občank in občanov.

Odgovor

Župan je pregledal potek komunikacije in vsebino sporočil med občino oz. predstavniki občine in občanom. Bila je ažurna in natančna. V luči tega je pregledal postopke komuniciranja z občani in v okviru primerjave s Smernicami za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini ugotovil, da se na Mestni občini Novo mesto poslužujemo prav vseh predlaganih smernic za večjo stopnjo vključenosti občanov v najrazličnejših fazah policy postopka.

 

Pripravila:

Sara Drašković

vodja Kabineta župana                                                                                    GREGOR MACEDONI

                                                                                                                                            župan

Nazaj na seznam