Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pobuda za revizijo in pravično odpravo krivice, povzročene ga. Mariji Ajster


Datum: 25. 09. 2017
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda se v ničemer ne razlikuje od pobude, ki jo je v prejšnjem mandatu podal svetnik Andrej Resman. Gre za to, da je občina prepričala lastnico nepremičnine na območju Drske, da le-to zamenja za manj ugodno, pri čemer je ga. Ajster dobila zagotovilo, da bo živela ob trajno nepozidanem območju. Občina je s sprejemom OPN in OPPN za območje Šipčevega hriba to obljubo prelomila. Hkrati je nepremičnina, ki jo je prejela v izmeri manjša, kot je navedeno v pogodbi. Apeliram na Mestno občino Novo mesto, da še enkrat preuči možnosti, kako odpraviti zatrjevano krivico. 

Odgovor

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto je zahtevek gospe Marije Ajster že večkrat proučila in na vse njene dopise tudi odgovorila. Z njeno hčerko Vido Lesjak smo se konec avgusta tudi sestali, kjer smo ji ponovno predstavili svoje stališče. Menimo, da s sprejemom prostorskih aktov ni prišlo do kakršnegakoli oškodovanja Marije Ajster, saj akta temeljita na potrebah po razvoju prostora na območju Novega mesta. Oba akta sta bila javno obravnavana in vse pripombe in stališča, ki so jih podale zainteresirane stranke, so bile  pregledane, sprejem ali zavrnitev le teh pa strokovno utemeljen.

 

Glede želje Marije Ajster, da med njeno nepremičnino in parcelami, ki so predvidene za pozidavo, ostane zeleni pas, pojasnjujemo, da je po prostorskem načrtu in projektni dokumentaciji tam že predviden zeleni pas, ki  bo izveden v teku investicije.

 

Pripravila:                                                        

 

Anja Dragan

Višja svetovalka za pravne zadeve

 

 

dr. Jana Bolta

Strokovna vodja

 

 

Iztok Kovačič                                                                dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                              direktorica

                                                                                                                          

 

Nazaj na seznam