Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Program transparentnosti


Datum: 25. 09. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Vprašanje, kako daleč je uresničevanje programa transparentnosti, ki je bil županu s strani projektnega telesa za transparentnost posredovan oktobra 2015. Prosim tudi za podatek o tem, katere glavne ukrepe na področju transparentnosti je občina še sprejela v tem mandatu?

Odgovor

Predlogi ukrepov za povečanje transparentnosti pooblaščenca za transparentnost so s strani župana pregledani in glede tega je bila pripravljavcu podana povratna informacija. Prav tako je pripravljena odločitev, katere ukrepe se prednostno izvaja v letu 2017 in katere se izvede po sami implementaciji ukrepov v sistem dela.

V tekočem mandatu je uprava dvignila raven informiranja občanov o dogajanju na občini, prav tako pa je dostopnejša preko socialnih omrežij. O svojem delu uprava informira tudi preko kvartalnega glasila Novo mesto. V letu 2017 načrtuje objavo nove spletne strani, ki bo doprinesla preglednosti podanih informacij.

Župan ima ves čas trajanja mandata redna srečanja z novinarji lokalnih medijev in dopisnikov nacionalnih medijev, ki aktivno poročajo o dogajanjih v občini.

Prav tako smo na MO Novo mesto v internem pravilniku postavili nižjo mejo (10.000 EUR namesto zakonsko zahtevanih 20.000 EUR) za javno objavo povabil k oddaji ponudbe na spletni strani Mestne občine, kar gotovo pripomore k večji transparentnosti poslovanja občine.

 

 

Pripravila:

Sara Drašković

vodja Kabineta župana                                                                                    GREGOR MACEDONI

                                                                                                                                            župan

 

Nazaj na seznam