Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9001-3/2017 - 410 na vprašanje glede parkirne politike v Mestni občini Novo mesto


Datum: 25. 09. 2017
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Odgovor na moje vprašanje ocenjujem kot premalo konkreten. Namreč, v vprašanjih sem vas opozoril na konkretne lokacije, kjer sam ali sokrajani opažamo t. im. divje parkiranje. V času od zastavitve vprašanja na teh lokacijah nisem opazil nobenega izboljšanja (vprašanje ste prejeli pred dvema mesecema). Na konkretno pobudo, da se lotite omenjenih parkirišč, kjer dnevno prihaja do divjega parkiranja, niste odgovorili. Zato ponovno sprašujem:

Kako konkretno se bo občina lotila divjega parkiranja na območjih:

-        divje parkiranje pred zapornico pred Osnovno šolo Center (za objektom Zavarovalnica Sava, nekdanja Tilia). Tam nepravilno parkirana vozila blokirajo peš in kolesarski promet ter ne plačujejo parkirnine. (Opomba: parkirišče je seveda aktualno v času, ko so zapornice pred OŠ Center spuščene, med šolskim letom, dopoldne)

-        Loka (občasno je celotna pot na Loko, kjer je to možno, zasedena z nepravilno parkiranimi vozili, z neplačanimi parkirninami)

-        Rotovž – na cesti

-        Pred Lekarno – na parkirišču za motorna kolesa

-        Pred Pošto – na/pred dovozom za vozičke/kolesa

Prav tako je iz vaše statistike razvidno, da število izrečenih kazni zaradi divjega parkiranja bistveno upada. V letih 2012-2014 je bilo povprečno letno število kazni, izrečenih zaradi »divjega parkiranja« (se pravi vseh kazni, razen kazni zaradi neplačane parkirnine) 2409 na leto. Povprečje za leti 2015 in 2016 pa je za več kot 1000 kazni nižje, in znaša samo 1328. Se pravi, ne drži trditev, da ima občina neko aktivno politiko na področju divjega parkiranja, ampak ravno obratno.

Prosim vas za konkreten odgovor, saj stanje na terenu ne potrjuje vaših navedb. Zanima me tudi, kaj bo občina storila, da bo v resnici zmanjšala kršitve divjega parkiranja na omenjenih lokacijah in tudi sicer.

Odgovor

Svetniško vprašanje navaja, da na lokacijah t.i. divjega parkiranja ni opaženega nobenega izboljšanja. V zvezi s tem pojasnjujemo, da se je stanje zaradi poostrenega nadzora večkrat dnevno v obeh izmenah in ob sobotah, v času po prejeti pobudi zelo izboljšalo, kar dokazuje tudi minimalno število ugotovljenih kršitev na opozorjenih lokacijah.

Postavljanje fizičnih ovir z namenom popolne odprave nedovoljenega parkiranja na teh točkah v mestu bi poslabšalo prometne razmere, zato ugotavljamo, da je nadaljevanje poostrenega nadzora trajnostna rešitev te problematike.

Opažamo, da se v zadnjem obdobju z zagotavljanjem večjega števila dodatnih parkirnih mest zmanjšuje obseg nedovoljenih parkiranj, zaradi česar je statistično gledano tudi manj zaznanih kršitev.

 

Pripravil:

Peter Judež

vodja skupne občinske uprave                                                                  dr. Vida Čadonič Špelič,

                                                                                                              direktorica občinske uprave

 

 

 

Nazaj na seznam