vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Dodatni vprašanji v zvezi z odgovorom na pobudo za urejanje prog za tek na smučeh v MO Novo mesto


Datum: 22. 05. 2017
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Mag. Mitja Sadek

Pobuda

Vprašanji:

1. Če je res vzpostavljen sistem rednega vzdrževanja tekaških prog, bi prosil, da se ga podrobneje predstavi.

2. Ali ne bi bilo najbolj smiselno, da bi Zavod Novo mesto investiral v nakup ustreznega teptalnika snega, ki bi omogočal sprotno urejanje in vzdrževanje prog?

Zavod Novo mesto je resda na začetku letošnje zime omogočil urejanje prog v Brusnicah, ki so bile urejene pravočasno in bile kvalitetno vzdrževane. Ne strinjam pa se s trditvijo, da je vzpostavljen sistem rednega vzdrževanja nasploh, torej tudi na ostalih lokacijah. Ker je trajanje obdobja snega in primernih temperatur relativno kratko, je treba biti dobro pripravljen na začetek tega obdobja in takoj začeti z urejanjem prog. Na Boričevem se je letos pričelo urejati proge prepozno, pa tudi kvaliteta urejenosti prog ni bila na nivoju, po mojih podatkih zaradi okvare na teptalniku snega.

Vsekakor je potrebno poleg Brusnic razmišljati tudi o ureditvi najmanj ene mestne lokacije. Vse aktivnosti za pripravo lokacij je treba izvesti že pred začetkom zimske sezone.

Odgovor

  1. Zavod Novo mesto je ob pričetku zimske sezone 2016/2017 aktivno pristopil k urejanju prog za tek na smučeh v Mestni občini Novo mesto ter vzpostavil sistem rednega vzdrževanja. Za ureditev tekaške steze v Velikih Brusnicah je sklenil pogodbo o vzdrževanju steze s ŠD Brusnice, s čimer je bila zagotovljena urejenost steze med celo tekaško sezono.

Za novo zimsko sezono 2017/2018 so se predstavniki Zavoda Novo mesto in predstavniki krajevnih skupnosti dogovorili, da bo z novo zimsko sezono (ob ugodnih snežnih razmerah) urejenih pet prog na območju MONM, in sicer: Mrzla dolina (KS Drska), Letališče Prečna (KS Prečna), Boričevo (KS Drska), Birčna vas (KS Biršna vas) in Brusnice (KS Brusnice). Omenjena območja so z več vidikov ustrezna za ureditev prog, imajo urejeno lastništvo oz. pridobljena soglasja lastnikov. Zavod Novo mesto bo pripravil načrt urejanja prog za tek na smučeh, v katerem bodo predstavljene posamezne proge (naziv proge, trasa, dolžina, možnost parkiranja, itd.) kot tudi določene programske vsebine (izvedba tekem, šola smučarskega teka, športni dnevi osnovnih in srednjih šol). Intenzivno potekajo tudi dogovori z možnimi podizvajalci za urejanje in vzdrževanje prog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjeni ustrezni sporazumi, z navedbo medsebojnih obveznosti. Zavod ima v planu tudi tisk brošur, namenjenih občanom Novega mesta, ki bodo seznanjeni z možnostjo zimske vadbe – smučarskim tekom.

  1. Na Zavodu Novo mesto so mnenja, da nakup teptalnika za MONM ni ekonomičen, saj je potrebno poleg stroškov nakupa upoštevati tudi stroške vzdrževanja, zavarovanja, skladiščenja ter stroške dela usposobljenih oseb. Poleg tega ni zagotovila, da bodo razmere v zimskem času omogočale vsakoletno pripravo prog. Zato bo Zavod postopal skladno z navedbami v 1. točki.

 

Pripravila:                                                        

Ivica Menger

višja svetovalka

 

dr. Jana Bolta                                                                                  dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                         direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam