vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Omejitev oziroma prepoved kurjenja v naravi na območju Novega mesta


Datum: 22. 05. 2017
Urad: Občinski inšpektorat
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Mag. Mitja Sadek

Pobuda

Pobuda o omejitvi oziroma prepovedi kurjenja v naravi in vključitev tega določila v občinski odlok.

V ožjem - urbaniziranem delu Mestne občine Novo mesto prihaja do čedalje pogostejšega nenadzorovanega kurjenja odpadkov, ki ostajajo od urejanja sadovnjakov, vrtov in njiv (vejevje, listje), pa tudi drugih odpadkov (listi, karton ipd.). To divje kurjenje je posebej problematično v predelih mesta, kjer je koncentracija prebivalstva zelo gosta (npr. KS Drska). Tako se celo dogaja, da vrtičkarji in tudi lastniki parcel sežigajo odpadke povsem blizu stanovanjskih blokov. Dim na ta način zajame številna stanovanja in mnogo ljudi, ki seveda težko prenašajo takšne izredne razmere. V vročih poletnih mesecih ljudje zato zapirajo okna v stanovanjih, poleg tega pa se pritožujejo zaradi tega, ker perilo, ki ga sušijo, smrdi po dimu. Tovrstno nenadzorovano kurjene seveda ni samo požarno nevarno, ampak povzroča tudi onesnaženje zraka ter slabša kvaliteto življenja. Dejstvo je, da je treba takšno kurjenje omejiti oz. prepovedati, če hočemo med krajani ohraniti nekakšen modus vivendi. Zanima me, ali se MO Novo mesto zaveda te problematike in prav tako, ali jo na kakršen koli način že rešuje. Glede na to, da so nekatere občine v Slovenije, ki se zavedajo te problematike, že vključile prepoved tovrstnega kurjenja v različne odloke, predlagam, da o tem razmisli tudi Mestna občina Novo mesto.

Odgovor

Na Mestni občini Novo mesto se zavedamo pomena varstva okolja pred požari. To področje ureja državna Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14). Področja, ki so urejena z državno zakonodajo, se zaradi preglednosti ne urejajo še na občinskem nivoju.

Kurjenje je definirano kot kurjenje naravnih nenevarnih materialov znotraj kurišč. Naravni nenevarni materiali so trava, les in podobno, ki nastajajo v kmetijstvu ali gozdarstvu in se uporabljajo pri kmetovanju ali v gozdarstvu, za njih pa se ne uporablja predpis, ki ureja odpadke. Pri kurjenju v naravnem okolju se uredi kurišče tako, da je obdano z negorljivim materialom, da je območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba kurišča očiščeno vseh gorljivih snovi, da se kurišče ves čas kurjenja nadzoruje s strani polnoletne osebe in da se po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasi. Ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h se ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati.

Izvajanje določb te uredbe nadzoruje Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V obdobju, ko je za posamezno območje razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, pa je za nadzor pristojna tudi policija.

 

Pripravil:

 

 

Peter Judež

vodja skupne Občinske uprave

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam