vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pobuda za urejanje prog za tek na smučeh v Mestni občini Novo mesto


Datum: 27. 03. 2017
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Mag. Mitja Sadek

Pobuda

V svetniški skupini Solidarnost Novo mesto predlagamo, da začne Mestna občina Novo mesto sistematično vzpostavljati pogoje za dejavnost teka na smučeh na območju naše občine.

Obrazložitev s predlogi ukrepov:

Novo mesto z bližnjo okolico ima v zimskih mesecih z ugodnimi snežnimi razmerami vse pogoje za ureditev prog za tek na smučeh. Tek na smučeh je ena najbolj zdravih oblik rekreacije in je primerna za vse starostne skupine. Zaradi relativno nizkih finančnih stroškov (sploh v primerjavi s smučanjem) je dostopen najširšemu krogu prebivalcev. Tek na smučeh v najmanjši možni meri obremenjuje okolje in ga lahko opredelimo kot okolju prijaznega. Ukvarjanje s tem športom nedvomno dviguje kvaliteto življenja.

Pobudniki urejanja tekaških prog v MO Novo mesto opažamo velik porast zanimanja za ta zimski šport v lokalnem okolju, vendar obenem z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da MO Novo mesto kljub vsem naravnim danostim in velikemu interesu občanov teka na smučeh ne zna približati ljudem. Opažamo tudi, da urejanje in vzdrževanje prog za tek na smučeh v MO Novo mesto doslej še ni bilo organizirano na način, ki bi dolgoročno zagotavljal ukvarjanje s tem športom.

Urejanje prog finančno ne predstavlja velikega bremena za občino, hkrati pa zajame relativno veliko število potencialnih uporabnikov.

Na območju MO Novo mesto in okolice je po naših ocenah vsaj tisoč potencialnih rekreativnih tekačev na smučeh. Vsako leto se samo v okviru Delavskih športnih iger v MO Novo mesto udeleži teka na smučeh okoli sto ljudi. Rekreativnih tekačev, ki se teh iger ne udeležujejo, je vsekakor še precej več. Tek na smučeh bi lahko ob primernih pogojih popularizirali v vseh osnovnih in srednjih šolah v Novem mestu in okolici. Dolgoročna urejenost prog za tek na smučeh bi v bodoče ustvarila tudi pogoje za ustanovitev športnega kluba, ki bi gojil ta šport na tekmovalnem nivoju. Pričujoča pobuda je v vseh pogledih skladna s strateško usmeritvijo MO Novo mesto na področju športa (Strategija športa v MO Novo mesto 2010-2020).

Za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih in tehničnih del na področju športa v MO Novo mesto je v skladu s svojim statutom zadolžena in odgovorna nekdanja Agencija za šport Novo mesto, sedaj delujoča znotraj Zavoda Novo mesto. Jasno je, da bi moral prav omenjeni zavod vzpostaviti in nadzorovati sistem rednega urejanja in vzdrževanja prog za tek na smučeh v MO Novo mesto.

Na podlagi zgornjih dejstev pobudniki urejanja prog za tek na smučeh v MO Novo mesto predlagamo naslednje ukrepe:

1. Izdelati je treba seznam lokacij, primernih za ureditev prog za tek na smučeh. Izmed teh je treba izbrati najustreznejše in se dogovoriti z lastniki zemljišč za njihovo uporabo v obdobju pokritosti s snegom.

Pri izbiri zemljišč je treba upoštevati pretekle poskuse ureditve prog v MO Novo mesto (mdr. Boričevo, Male Brusnice, Cikava), morebitne nove lokacije (npr. golf igrišče Otočec: praksa urejanja prog za tek na smučeh na zasneženih igriščih za golf je v tujini precej razširjena –  (http://www.calgary.ca/CSPS/Parks/Pages/Locations/Cross-country-skiing.aspx) ter sodelovanje s sosednjimi občinami (predvsem letališče v Prečni).

2. Izbrati je treba zanesljive partnerje - izvajalce urejanja in vzdrževanja prog - in z njimi skleniti pogodbo. Izbrani izvajalec mora začeti urejati proge takoj, ko so razmere za to primerne (najmanj 20 cm snega). Najboljša in dolgoročna rešitev bi gotovo bila investicija MO Novo mesto v lastni teptalnik snega, zato naj o tej rešitvi občina razmisli.

3. Posebej je treba poudariti, da morajo biti proge urejene za rekreacijo občanov v celotnem obdobju ugodnih razmer za tek na smučeh. Doslej se je namreč dogajalo, da so bile proge urejene le za enkratni dogodek Delavskih športnih iger.

4. Proge morajo biti urejene na način, ki bo omogočal tek s klasično in drsalno tehniko. Proge, ki morajo biti tudi ustrezno označene, je treba vsakodnevno vzdrževati v kvalitetnem stanju.

5. O stanju prog za tek na smučeh je treba občane redno obveščati na spletnih straneh MO Novo mesto ali Zavoda Novo mesto.

6. Po koncu vsake zimske sezone je treba oceniti trenutno stanje in v primeru kakršne koli pomanjkljivosti izvesti ustrezne ukrepe oz. izboljšave (sprememba lokacije, izvajalca ipd.).

Številne občine po Sloveniji že uspešno omogočajo tek na smučeh svojim občankam in občanom. Omenimo lahko Ljubljano, Medvode, Kranj, Celje, Logatec … Nobenega razloga ni, da se primerom dobrih praks drugod ne bi pridružili tudi v Novem mestu.

 

Odgovor

Zavod Novo mesto je ob pričetku zimske sezone aktivno pristopil k urejanju prog za tek na smučeh v Mestni občini Novo mesto ter vzpostavil sistem rednega vzdrževanja. Urejeni sta bili dve progi, in sicer tekaška proga v Velikih Brusnicah in tekaška proga v Boričevem. Novomeščanom je bila na voljo tudi tekaška proga ob smučišču Gače. Zavod Novo mesto za naslednjo tekaško sezono načrtuje ureditev dodatnih prog na Cikavi in v Prečni, vendar morajo soglasje predhodno podati lastniki zemljišč, čez katere naj bi potekale načrtovane proge.

Zavod Novo mesto je za ureditev tekaške steze v Velikih Brusnicah sklenil pogodbo o vzdrževanju steze s Športnim društvom, ki je zagotavljalo urejenost steze med celo tekaško sezono. Za urejanje ostalih tekaških stez bo zavod poiskal primernega vzdrževalca steze in z njim sklenil pogodbo o vzdrževanju steze za celo sezono. Proge bodo označene in urejene tako, da bodo primerne za tek s klasično in drsalno tehniko.

Zavod in Mestna občina Novo mesto bosta na svojih spletnih straneh občane pred začetkom sezone obvestila, katere proge bodo urejene in jih v nadaljevanju redno obveščala o stanju prog.

 

Pripravila:                                                        

Ivica Menger

višja svetovalka

 

dr. Jana Bolta                                                                                  dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                          direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam