vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pozabljena polovica Novega mesta: poimenovanje ulic po ženskah


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Mag. Mitja Sadek

Pobuda

Pobuda za poimenovanje ulic v Novem mestu po zaslužnih ženskah, meščankah Novega mesta.

Zgodovina priča o strukturnih ovirah, ki so ženskam preprečevale enakopravno vključevanje v vse sfere življenja, predvsem pa o produkciji in reprodukciji neenakosti med spoloma, ki je ženskam omejevala zasedanje mest in položajev z družbenim, ekonomskim in političnim vplivom.

Kljub številnim oviram so ženske na številnih področjih prodrle iz zasebne sfere in prispevale v razvoj lokalnih skupnosti. Zgodovina izključevanja žensk iz javnega življenja in njihova družbena pozicija se odražata tudi v pomanjkanju zgodovinskih zapisov, saj so številne vplivne ženske, ki so delovale na različnih področjih kot so glasba, ples, literatura, gledališče, film, šolstvo, politika, medicina, naravoslovje, humanistika, religija, turizem, šport, medicina, pravo ipd. ostale nevidne in pozabljene.

O praksah izrivanja žensk iz javnega življenja in reprodukcije njihove nevidne vloge in mesta v družbeni realnosti govori tudi podatek, da sta v Novem mestu od več kot 190 ulic le 2 ulici poimenovani po ženskah, pri čemer ima samostojno ulico le Ilka Vašte, Pia Mlakar pa jo deli s svojim možem Pinom Mlakarjem. V Novem mestu imamo tudi neoznačeno Julijino sprehajališče, ki se vije ob Krki pod interno bolnišnico. To pa je tudi vse. Po ženski prav tako ni poimenovana nobena javna institucija v Novem mestu.

V javnem prostoru Novega mesta, kjer se na novo izpostavlja najbolj zaslužne meščane in meščanke, ki so na svojih področjih delovanja prispevali k oblikovanju Novega mesta je čas, da se izpostavi tudi »pozabljeno polovico«.

Glede na zgoraj opisana dejstva in glede na zgodovinski kontekst nesorazmerja reprezentacije žensk v javnem prostoru želimo in spodbujamo, da se v bodoče prednostno umešča v poimenovanje ulic, trgov, mostov, sprehajališč… zaslužne meščanke, ki jih je dejansko glede na javno dostopne podatke in glede na identificirane ženske v okviru projekta Pozabljena polovica, veliko.

Predlagamo tudi, da se v komisijo za izbor vključi več deležnikov, ki lahko razširijo nabor oseb, in vodjo projekta Pozabljena polovica, kjer se je v okviru lokalnega partnerstva med nevladnimi organizacijami, MONM in pristojnimi institucijami identificiralo večje število žensk, ki so s svojim delom in delovanjem sooblikovale Novo mesto.                    

Odgovor

Pobuda za poimenovanje ulic v Novem mestu po zaslužnih novomeških ženskah je legitimna in sprejemljiva. Do vsakokratnega poimenovanja pa se mora opredeliti od župana imenovana komisija za poimenovanja, Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije in občinski svet.

Pripravil:

Igor Merlin

višji svetovalec

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

Nazaj na seznam