vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Arheološki park Situla


Datum: 25. 09. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Mag. Mitja Sadek

Pobuda

Kakšno je stanje projekta Arheološki park Situla? V kakšni meri in za kakšne namene (konkretno) so bila porabljena sredstva, predvidena v proračunu, do tega trenutka, in kakšni so načrti do konca letošnjega leta?

Odgovor

Za vzpostavitev Arheološkega parka Situla so bile v preteklih letih izvedene naslednje aktivnosti:

Leta 2013 je bil izdelan Konservatorski načrt Novo mesto – Arheološko najdišče Marof in Kettejev drevored kot podlaga za nadaljnji razvoj arheološkega parka.

MONM je začela konec leta 2015 v okviru urejanja arheološkega parka načrtovati komunalno, geodetsko in prostorsko ureditev tega dela mesta. Kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije je bil v začetku leta 2016 izdelan geodetski načrt ter 3D model predmetnega območja.

V letu 2016 je bila izvedena interdisciplinarna delavnica »Arheološki park Marof v Novem mestu«, v kateri so sodelovali študenti in mentorji Fakultete za arhitekturo, Biotehniške fakultete, Oddelka za krajinsko arhitekturo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Za zaključek delavnice je bila odprta razstava na Muzejskih vrtovih, kjer so bile predstavljene različne arhitekturne ter krajinske ureditve ter predlog oblikovanja celostne grafične podobe.

V letu 2017 je bil razpisan javni natečaj za izdelavo celostne grafične podobe Arheološkega parka Situla. Predmet javnega natečaja je bilo oblikovanje elementov celostne grafične podobe Arheološkega parka Situla. Na podlagi izvedenega javnega natečaja je MONM pridobila predloge za: znak, predlog slogana, izbor tipičnega črkovnega materiala, tiskovine (dopisni papir; pisemska ovojnica), poslovno vizitko, mapo, oblikovno zasnovo spletne strani ter promocijski material.

V letih 2016 in 2017 je tekla izdelava strokovnih podlag na nivoju idejne zasnove na območju celotnega arheološkega parka na Marofu. Predmet strokovnih podlag je zasnova ureditve potrebne prometne infrastrukture (vstopne točke, dostopne poti za avtomobile, avtobuse, dostopnost z javnim prevozom, omrežje pešpoti, omrežje za kolesarje …), ureditev ostale komunalne infrastrukture (sonaravne, okoljsko prijazne ureditve, potrebne prestavitve vodov), ter ureditve posameznih lokacij predvidenih za prezentacije arheoloških vsebin.

V sklopu izdelave Strokovnih podlag za območje AP Situla je bil izdelan tudi PZI za arheološko pot Gradišče in prenovo Kettejevega drevoreda. Tekom izdelave PZI je bilo za ta namen izdelano arboristično mnenje o stanju Kettejevega drevoreda v Novem mestu.

Izdelan je bil tudi dokument identifikacije (DIIP) za projekt "Arheološki park Situla".  Pridobljena je bila služnost za izgradnjo nizkonapetostnega elektro priključka na Gradišču Marof.

MONM se je s projektom  Arheološki park Situla vključila tudi v projekt "Mreža arheoloških parkov kot celovit čezmejni turistični produkt (ARHIPARK-NET)", s katerim se bo prijavila na 3. rok javnega razpisa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, naslov projekta je IRON AGE STORY TELLING – oživljanje dediščine železne dobe.

Izvedba projekta železnodobnega parka Situla je zastavljena dolgoročno. V tem trenutku pridobivamo informacije, pregledujemo dobre prakse in opravljamo pogovore s stroko, kar nam bo pomagalo zastaviti konkreten načrt posameznih korakov. Naslednja aktivnost bo priprava upravljavskega načrta, ki bo na podlagi ugotovljenih dejstev za naš park in glede na zakonitosti tovrstnih projektov, dal odgovore na številna, še odprta vprašanja.

Sredstva iz proračunov 2016 in 2017 so bila glede na zgornja pojasnila porabljena konkretno za naslednje:

  • geodetski načrt in 3D model za AP                                                           2.430,00 EUR
  • stroški arhitekturno krajinske in oblikovalske delavnice                            6.799,06 EUR
  • Strokovne podlage in PZI                                                                          8.056,00 EUR
  • Arboristično mnenje o stanju Kettejevega drevoreda                                1.850,32 EUR
  • DIIP                                                                                                               976,00 EUR
  • Priprava dokumentacije in prijave projekta na javni razpis INTERREG   5.978,00 EUR
  • Odškodnina za služnost                                                                                283,88 EUR

Skupaj:                                                                                                       36.373,26 EUR  (z DDV)

                                                                                                                                          

 

Pripravila:

Viktorija TEKSTOR,
VIŠJA SVETOVALKA             

 

 

 

dr. Iztok KOVAČIČ,                                                                            dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,  

VODJA URADA ZA PROSTOR IN RAZVOJ                              DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

Nazaj na seznam