vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-182 Projekt križišča Andrijaničeve ceste in Ceste brigad v Bršljinu


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Dr. Janez Povh

Pobuda

Vprašanje v kakšnem stanju je projekt ureditve križišča Andrijaničeve ceste in Ceste brigad v Bršljinu. 

Odgovor

Občina ima pripravljen izvedbeni načrt za »Preureditev priključevanja ceste Brigad – javna pot št. 799471 na Andrijaničevo cesto – R3-651/0399 Bučna vas – Krka in ureditev peščevih površin«, ki posega tudi na zemljišča, ki niso v lasti MONM. Po pridobitvi manjkajočih zemljišča bomo pričeli s postopkom izbire izvajalca, ki naj bi bil zaključen v prvi polovici leta 2020.

 

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam