vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-186 Posodobitev občinskih cest, kjer poteka avtobusni promet


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Stanja občinskih cest izven mesta Novo mesto se slabša. Predlagam, da občinska uprava ugotovi stanje, pripravi predlog sanacije in rekonstrukcije cest, ter gradivo uvrsti na dnevni red sej občinskega sveta.

Odgovor

Nabor cest, ki so potrebne sanacij, je izdelan in je podlaga za vsakoletno izvedbo javnega naročila za izvedbo sanacij in preplastitev. Seznam se vsako leto dopolni po zaključku zimskega obdobja. Javno naročilo zajema ceste po prioritetnem vrstnem redu, in sicer v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam