vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-185 Obnova tabel za oznake ulic


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Leta 1993 je bil v več naseljih MONM uveden ulični sistem. Po 25 letih je potrebno obnoviti dotrajane in poškodovane oznake ulic. Nekatere označbe je potrebno prestaviti na ustreznejšo lokacijo.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto letno obnovi okoli 30 uličnih tabel. Glede na ugotovljeno večje število dotrajanih tabel smo v letu 2020 že predvideli večje število zamenjav.

 

 

Pripravil:

 

 

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam