Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Poročilo o realizaciji projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske


Datum: 22. 05. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

V predhodnem svetniškem odgovoru, št. 9001 – 1/20017 – 391 je opisan zgolj postopek spremembe oziroma prilagoditve projekta, zato ponovno zaprosilo za odgovore, in sicer:

 • ali je pogodba za izgradnjo vodarn sklenjena po načinu »ključ v roke« in če je, pravno podlago za priznanje dodatnih stroškov oziroma sklenitev aneksov;
 • v kakšni fazi je postopek odobritve sofinancerskih sredstev za pokritje dodatnih stroškov, pri pristojnih organih.
 • Na februarski seji sem prosil za pisno pojasnilo, zakaj je investitor, kljub sklenjeni pogodbi po rumeni knjigi FIDIC, pristal na povišanje stroškov investicije in, ali bodo dodatni stroški sofinancirani s strani države in EU.

  V poročilu o realizaciji projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema Dolenjske, na dan 7.2.2017, je navedeno, da se projekt (gradnja vodarn) izvaja po rumeni knjigi FIDIC, kar običajno v praksi pomeni »ključ v roke«. S poročilom je bil Občinski svet seznanjen o podpisih aneksov v zneskih 147.013,12 eur brez DDV in 311.066,37 eur brez DDV.

  Odgovor

  Na vprašanje svetnika g. Alojza Kobeta je odgovoril vodja projekta in koordinator g. Jernej Muhič, po e-pošti dne 19. 5. 2017 (v prilogi).

   

  Pripravila:

   Alenka Muhič   

  podsekretarka za razvoj in investicije                                                                  

   

  dr. Iztok Kovačič                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič

  vodja Urada za prostor in razvoj                                          direktorica Občinske uprave

  Priponka k odgovoru

  Nazaj na seznam