Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pobuda glede pravočasnega prerazporejanja neporabljenih proračunskih sredstev


Datum: 22. 05. 2017
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

V zvezi z zaključnim računom proračuna za leto 2016 dajem županu pobudo, da v prihodnje pravočasno prerazporedi neporabljena sredstva.

V letu 2016 smo bili zaradi negospodarnega ravnanja občine občani večkrat oškodovani. Najprej smo bili prikrajšani za nujno potrebne investicije, ki se niso izvedle kljub zagotovljenim proračunskim sredstvom. Če bi se neporabljena sredstva prerazporedila za nujno potrebne sanacije, popravila, vzdrževanje objektov ali preplastitve občinskih cest, bi lahko preprečili veliko gospodarsko škodo, ki nastaja s tem, ko se odlaša z nujno potrebnimi deli.

Odgovor

Prerazporejanje sredstev oziroma obsega pravic porabe v sprejetem proračunu je zagotovo potrebno, saj omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti (npr. aneks k pogodbi zaradi spremenjenih okoliščin višje sile, sprememba kolektivne pogodbe zahteva višji obseg sredstev za plače, sprejem novega zakona ali odloka, ki zahteva večje izdatke). V zakonu o javnih financah je jasno opredeljeno, da sredstev oz. obsega pravic porabe v proračunu ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, kot to določa zakon o javnih financah in zakon o izvrševanju državnega proračuna, oziroma odlok o izvrševanju proračuna občine za posamezno proračunsko leto, upoštevaje strukturo proračuna.

Za vse predvidene investicije v letu 2016 so bili postopki oddaje javnega naročila v teku, zato je bilo potrebno v tekočem proračunu in naslednjih (večletne investicije) proračunih imeti zagotovljena sredstva v višini ocenjene vrednosti investicije. Postopki oddaje javnih naročil so se zavlekli zaradi revizij in nesprejemljivih ponudb, ker so bile konkretne vrednosti ponudb višje od zagotovljenih sredstev na proračunskih postavkah. Nikakor pa ni prišlo do negospodarnega ravnanja in oškodovanja občanov, saj bodo sredstva smotrno in namensko porabljena v letu 2017.

 

Pripravila:                                                        

Katarina Petan

Vodja urada za finance in splošne zadeve

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                    direktorica Občinske uprav

Nazaj na seznam