Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zagotovitev dodatnih sredstev za projekte v rebalansu proračuna za leto 2017


Datum: 15. 12. 2016
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda, da se pri pripravi proračuna oziroma rebalansa za leto 2017 zagotovi sredstva za projekte:

a) rekonstrukcija ceste skozi Brusnice: cesta je tako ozka, da se težko srečata dve vozili, poleg tega nima pločnika, kar je vsak dan smrtna grožnja osnovnošolcem, ki po tej cesti hodijo v OŠ Brusnice. V skladu s sporazumi in aneksi med MO Novo mesto in KS Brusnice, vezanih na Cerod, bi morala biti rekonstrukcija ceste v Brusnicah izvedena že najkasneje do 30.06.2012. In to neodvisno od državnih sredstev.
b) križišče Ratež: v skladu s sporazumi in aneksi med MO Novo mesto in KS Brusnice, vezanih na Cerod, bi morala biti rekonstrukcija križišča na Ratežu izvedena že najkasneje do 30.06.2012. In to neodvisno od državnih sredstev).
c) uvrstitev in obnova lokalne ceste Zajčji vrh – Dolž: cesta je popolnoma dotrajana. Za obnovo je že pripravljena ustrezna dokumentacija. Vsako odlašanje z obnovo bo kasnejše stroške obnove bistveno povečalo.
d) uvrstitev in ureditev pločnika Gumberk- Ratež: otroci hodijo peš ca 1,6 km do avtobusne postaje na Ratežu, po cesti, široki cca. 4 m, kjer je ogromno tovornega prometa. Ob dejstvu, da na cesti sploh ni možno srečanje dveh vozil, je hoja ob cestišču za pešce smrtna grožnja.
e) obnova in rekonstrukcija ceste Gabrje - Pangrč grm: cesta je v zelo slabem stanju in je ožja od 4 m. Za prevoz otrok z avtobusom je zelo nevarna. Ker je to najkrajša povezava Bele Krajine z vzhodnim delom občine, jo uporabljajo tudi za dovoz odpadkov na deponijo v Leskovcu.
f) obvozna Šmihelska cesta: poznan je cestno prometni problem, do katerega prihaja zaradi velikega števila dijakov in študentov Šolskega centra. Idejni osnutek nove obvozne Šmihelske ceste to zagato odlično rešuje. Predlagamo, da se za ta projekt, katerega seveda v večini v prihodnosti financira DRSC, da se zagotovijo vsaj sredstva za izdelavo prostorskih aktov ter projekta za priključek na Šolski center.

g)  uvrstitev in izvedba projekta ureditve parkirišč in avtobusne postaje v Gabrju.

Odgovor

Ad k tč. a) Nosilec projekta Rekonstrukcija ceste skozi Velike Brusnice z dograditvijo pločnika je Ministrstvo za infrastrukturo (Direkcija RS za infrastruktura), kot sofinancerja pa nastopata Mestna občina Novo mesto in Ministrstvo za okolje in prostor. Skupna vrednost investicije znaša cca 2.4 mio EUR, od tega odpade delež na MONM v višini 440.000 EUR. Glede na to, da je usklajevanje sporazuma o sofinanciranju v teku in da ima Ministrstvo za infrastrukturo predmetni projekt uvrščen v Načrt razvojnih programov ter zagotovljena sredstva za izvedbo v letih 2017-2018, bi bilo s strani MONM negospodarno, da bi breme celotne investicije prelagala na proračun MONM, kar pomeni zagotovitev sredstev za celotno investicijo v višini 2.4 mio EUR.

Ad k tč. b) Aprila 2006 je bila po recenziji izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo križišča na Ratežu. Nosilec investicije je Ministrstvo za infrastrukturo (Direkcija RS za infrastrukturo). Potrebna zemljišča za predvideni obseg ureditve križišča niso bila nikoli v celoti pridobljena. V vmesnem obdobju je prišlo do spremembe zakonodaje, tehničnih normativov in tudi strukture prometa v križišču, zato je bila v letu 2016 s strani MONM naročena Novelacija prometne študije z izdelavo nove idejne zasnove glede na zaključke prometne študije. Nadaljnji terminski plan izvedbe projekta je sledeč: v letu 2017 bo MONM, po pridobitvi zemljišč za predvidene posege, naročila PZI projektno dokumentacijo, izvedba investicije po Načrtu razvojnih programov MONM je predvidena v letih 2018-2019. Tudi pri predmetni investiciji je predvideno sofinanciranje MZI, DRSI, ki ima projekt uvrščen v Načrt razvojnih programov.

Ad k tč. c, d in e) Sredstva za investicije v obnovo lokalne ceste Zajčji vrh – Dolž, ureditev pločnika in širitev ceste Gumberk – Ratež in obnovo in rekonstrukcijo ceste Gabrje – Pangrč grm, bodo planirana v enem od naslednjih proračunov.

Ad k tč. f) V letu 2017 je predvidena izdelava in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta ter izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobivanje zemljišč. Izvedba investicije predlagane faze z navezavo Šolskega centra je predvidena v letih 2019-2020.

Ad k tč. g) Trenutno je v pripravi sprememba prostorskega akta, ki bo omogočila ureditev avtobusnega postajališča z obračališčem v naselju Gabrje, z vsemi spremljajočimi ureditvami. Prav tako je v teku razdružitev parcele,  na kateri je predvideno avtobusno postajališče. V nadaljevanju je predvidena izdelava ustrezne projektne dokumentacije PGD in PZI.

 

Pripravila:

Alenka Muhič,                                                                                      

podsekretarka za razvoj in investicije                                                                                                    

 

dr. Iztok Kovačič,                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za prostor in razvoj                                             direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam