Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pobuda za brezplačno oddajo poslovnih prostorov v najem TV Novo mesto


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda Mestni občini Novo mesto in Komunali Novo mesto, da se TV Novo mesto odda v brezplačen najem poslovne prostore na lokaciji Podbevškova ulica 12.

Obrazložitev:

Iz odgovora na svetniško vprašanje št. 9001-5/2016-317 je razvidno, da je bil strošek oglaševanja preko TV Novo mesto za Komunalo Novo mesto, v obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 večji od prihodkov, katere je Komunala novo mesto iztržila za oddajanje 328 m2 poslovnih prostorov TV Novo mesto.

Glede na monopolno vlogo javnega podjetja se postavlja vprašanje ali je potrebno, da podjetje nameni toliko davkoplačevalskega denarja izključno za samopromocijo ter oglaševanje vsebine, ki so že v principu financirane v okviru posameznih projektov (npr gradnja vodarn). Občane namreč večinoma ne zanima ne trajnostni razvoj Komunale in ne dnevi odprtih vrat ampak jih prvenstveno zanima za kakšno ceno jim bodo na voljo kvalitetne komunalne storitve, ki so zaradi stroškov samopromocije posledično višje.

Z brezplačnim oddajanjem poslovnih prostorov v najem TV Novo mesto bo dosežena večja neodvisnost, transparentnost in objektivnost TV Novo mesto ob enakem finančnem učinku za občino.          

Odgovor

Pobuda je bila posredovana Komunali Novo mesto. V odgovoru Komunale Novo mesto je navedeno, da pobudi ne more ugoditi iz naslednjih razlogov:

Komunala Novo mesto d.o.o. je javno podjetje, ki svoje poslovanje vodi v skladu s pravili korporacijskega prava, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah-ZGD-1. Svoje poslovne knjige podjetje vodi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in drugo zakonodajo. V skladu z njimi podjetje ugotavlja prihodke in stroške, ki so izkazani in razčlenjeni v letnih računovodskih izkazih, s čimer je zagotovljena transparentnost poslovanja. Med poslovne prihodke iz poslovanja podjetje uvršča tudi najemnino poslovnih prostorov, ki pokriva tekoče stroške vzdrževanja in zavarovanja poslovnih prostorov v poslovni stavbi, katere solastnik preko poslovnega deleža je vseh osem občin.

 

mag. Jože Kobe                                                                              dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja urada                                                                                Direktorica Občinske uprave

 

Nazaj na seznam