Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Združitev več računov Komunale Novo mesto za opravljene storitve v enega za posameznega uporabnika


Datum: 18. 10. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Pobuda Komunali Novo mesto, da za posameznega uporabnika oziroma gospodinjstvo združi račune za vse opravljene storitve.

Glede na specifiko Mestne občine Novo mesto ima veliko občanov vsaj dva priključka vodovoda (npr. hiša in zidanica), posledično temu pa od Komunale Novo mesto dobijo dva računa za opravljene storitve. Z združitvijo stroškov vseh storitev v en račun bi privarčevali tako pri Komunali Novo mesto pri izdaji računov, kot tudi občani, ko bi plačali samo eno provizijo za plačilo storitev.

 

Odgovor

ODGOVOR:

Mestna občina Novo mesto je vprašanje posredovala Javnemu podjetju Komunala Novo mesto, ki je podala odgovor, da je združevanje računov za vse storitve za več odjemnih mest na skupnem računu možna že sedaj. Združevanje se opravi le na zahtevo stranke, ki tako združitev želi.

Avtomatsko združevanje ni mogoče, saj se pogosto račun za gospodinjstvo glasi na enega nosilca, račun za zidanico pa na drugega člana gospodinjstva.

Za veliko večino zidanic, za katere se obračuna samo odvoz odpadkov, na Komunali račune izdajajo le 2x letno za vsako polletje posebej. Tudi v tem primeru združevanje z rednimi mesečnimi računi ni možno.

 

Pripravila:

Anja DRAGAN

Višja svetovalka

 

 

mag. Jože KOBE

VODJA URADA

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

Nazaj na seznam