Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Obdelava in odlaganje odpadkov MO NM, občin družbenic in ostalih na deponiji Cerod


Datum: 22. 01. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Na skupni seji Občinskih svetov občin družbenic Cerod-a, v sredo, 25.10.2017, na zastavljena vprašanja nisem prejel odgovorov, zato še enkrat zaprosilo za odgovore na spodnja vprašanja:

1. Kakor je razumeti iz gradiva za skupno sejo Občinskih svetov družbenic Cerod-a, ke bila odločitev glede MBO že sprejeta. Prosim za odgovor, če je bila odločitev že sprejeta in če ja, kdo jo je sprejel, kdaj in v kakšni zasedbi?

2. Katera je prva cena gospodarske javne službe na Cerodu za obdelavo komunalnih odpadkov skupaj?

V ceniku Ceroda je objavljena cena 109,42 EUR/tono (brez DDV). V gradivu za 21.sejo OS MONM v marcu 2017 je bila prav tako kot v ceniku navedena cena 109,42 EUR/tono (brez DDV). V gradivu za skupno sejo Občinskih svetov se operira s ceno 152,42 EUR/ tono ( brez DDV). Pod opombo je sicer navedeno, da je to cena za (obdelavo + odlaganje).

Če je skupna cena za obdelavo + odlaganje 152,42 EUR/ tono, zakaj se Občanom MONM trenutno obračunava za obdelavo 109, 42 EUR na tono ter za odlaganje še dodatnih 151,20 EUR/tono (+ DDV)?

slika1

Slika 1: kopija cenika Cerod

slika 2

Slika 2: Izrez iz gradiva za 21. sejo OS MONM v marcu 2017

slika 3

Slika 3: Izrez iz gradiva za skupno sejo OS občin družbenic Ceroda 25.10.2017 

3. Zakaj se je ocena predvidene investicije v MBO s tehnološko opremo za biološko obdelavo iz marca 2017 do danes povečala za skoraj 15 % in sicer iz 4.184845,00 EUR na 4.673.000,00 EUR?

Zakaj je iz novega predloga izločena investicija v mehansko obdelavo odpadkov na Cerodu v znesku 1.141875,00 EUR in naj bi se mehanska obdelava odpadkov izvajala v Ljubljani?

Zakaj se v gradivu za skupno sejo Občinskih svetov že predvideva sodelovanje med Cerodom d.o.o in Snago d.o.o?

Ali je bil narejen kakšen razpis, kjer se je ugotovilo, da je Snaga d.o.o. najugodnejši ponudnik storitev?

slika 4

Slika 4: Izrez iz gradiva za 21. sejo OS MONM v marcu 2017

slika 5

Slika 5: Izrez iz gradiva za skupno sejo OS občin družbenic Ceroda 25.10.2017 

4. Na 21. Seji OS MONM je Občinske svet MONM potrdil koncept izgradnje MBO Dolenjske in Bele Krajine, ki ima cilj doseganja nižje cene obdelava in odlaganja odpadkov kot je slovensko povprečje.

Tedaj je pripravljalec gradiva navedel, da je povprečna cena GJS v 5 občinah 101,80 EUR/tono ( glej sliko 2). Cena GJS po izgradnji MBO na Leskovcu pa naj bi bila 89,07 EUR/tono.

slika 6

Slika 6: Izrez iz gradiva za 21. sejo OS MONM v marcu 2017

Zakaj se potrjeni koncept ( na 21. seji OS MONM) menja z novim, ki je bistveno bolj neugoden za Občane?

Po novem konceptu naj bi komunalne odpadke iz vseh dolenjskih in belokranjskih občin vozili na mehansko in delno biološko obdelavo v Ljubljano. Na deponiji na Leskovcu pa bi izvajali le delno biološko obdelavo in deponiranje odpadkov iz cele Slovenije?

Zakaj novi koncept GJS za delno obdelavo odpadkov na Leskovcu za ceno 120 EUR/ tono, če bi bila v primeru kompletne izgradnje MBO na Leskovcu ta cena 89,07 EUR?

Zakaj se potem kompletna GJS obdelave odpadkov nebi izvajala v Ljubljani kjer se sedaj za občine vlagateljice obračunava cena 105, 90 EUR/tono in za ostale občine nevlagateljice 111,20 EUR ali kje drugje v SLO, glede na to da je povprečna cena obdelave v 5 MBO kot ste navedli 101, 80 EUR/tono?                                             

 

 

Odgovor

Odgovor, ki ga je pripravilo podjetje CeROD d.o.o., j.p., šifra dopisa AK-198/2017 z dne 06. 12. 2017 posredujemo v prilogi.

464.Cerod, prilogapdf.pdf

 

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,

višja svetovalka za investicije           

 

 

Alenka MUHIČ,                                                                               dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                                   vodja urada

Nazaj na seznam