Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Otroška igrišča na podeželju


Datum: 25. 09. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Vprašanji:

  • Koliko otroških igrišč je bilo v tem mandatu zgrajenih na podeželju MONM?
  • Kdaj bo zgrajeno otroško igrišče na Gornji Težki Vodi?

Odgovor

Otroška in športna igrišča v lasti Mestne občine Novo mesto so bila do konca leta 2015 v upravljanju zavoda Agencija za šport. V letu 2015 ni bilo zgrajeno nobeno igrišče, niti v mestnih niti v primestnih krajevnih skupnostih, so pa bila igrišča ustrezno vzdrževana in urejana.

V letih 2016 in 2017 je Mestna občina Novo mesto pristopila k izgradnji in obnovi otroških igrišč v vseh krajevnih skupnostih, ki zato izkazale interes, po principu 50% stroškov izgradnje ali obnove sofinancira MONM, 50% pa krajevna skupnost. Na tak način financiranja so bila zgrajena in/ali obnovljena naslednja otroška in športna igrišča:

 

V mestnih krajevnih skupnostih:

KS Drska – obnova otroškega igrišča ob OŠ Drska,
KS Bršljin – postavitev novih igral v Lastovčah,
KS Žabja vas – izgradnja otroškega igrišča v Ločni za skladiščem Union,
KS Šmihel – obnova igral na Košenicah in na igrišču ob OŠ Šmihel,
KS Center – obnova igral na igrišču Park EU,
KS Gotna vas – postavitev igral na Jedinščici,
KS Mestne njive  - postavitev novih igral, do konca leta 2017,
KS Žabja vas - izgradnja novega športnega centra z otroškim igriščem – do konca leta 2017.

 

V primestnih krajevnih skupnostih:

KS Uršna Sela – izgradnja novega otroškega igrišča,
KS Karteljevo – izgradnja novega otroškega igrišča,
KS Stopiče – obnova športne opreme na igrišču v Orehku,
obnova otroškega igrišča v KS Birčna vas ob podružnični osnovni šoli in postavitev novih igral pri Gasilskem domu – do konca leta 2017,
postavitev športnih naprav v KS Uršna Sela – do konca leta 2017.

 

Planirana je tudi izgradnja novih otroških igrišč in obnove v letu 2018, in sicer:

izgradnja otroškega igrišča v KS Otočec,
izgradnja otroškega igrišča v KS Gabrje,
postavitev novih igral na otroškem igrišču ob OŠ Brusnice,
postavitev novih igral ob OŠ Bršljin.

 

Ker je zemljišče, na katerem naj bi bilo zgrajeno novo igrišče, v privatni lasti in ker Krajevna skupnost Stopiče ni predlagala izgradnje igrišča na Gornji Težki vodi, občina ni mogla pristopila z izgradnji igrišča na omenjeni lokaciji. Šele ko bodo izpolnjeni zgoraj opisani pogoji, bo lahko občina začela postopek za izgradnjo igrišča.

 

 

Pripravila:                                                        

 

Ivica Menger

višja svetovalka

 

 

dr. Jana Bolta                                                                   dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                                    direktorica

                                                                                                                          

 

Nazaj na seznam