Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Kanalizacija v KS Podgrad in ostalih območjih občine


Datum: 25. 09. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Vprašanji:

  • Kdaj bo zgrajena kanalizacije v KS Podgrad (17.5.2017 je minil)?
  • Kdaj bo sprejet program gradnje za območje MONM, ki kanalizacije še nimajo. 

Odgovor

Plan izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja po posameznih naseljih je opredeljen v Načrtu razvojnih programov in objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Prioriteta izgradnje se določa na podlagi celostne ureditve javnega kanalizacijskega omrežja kot zaključene celote, števila priključitev in možnosti širitve posameznih naselji, glede na pripravljenost projekta.  

Za kanalizacijo KS Podgrad je pridobljeno gradbeno dovoljenje za naselje Jama, Gorenje in Dolenje Kamence. V letu 2017 in 2018 se predvideva delna izgradnja kanalizacije, obnova vodovoda in izgradnja nizkonapetostnega priključnega voda za potrebe črpališča v Stranski vasi. Projektna dokumentacija za preostala naselja v KS Podgrad še ni v izdelavi.

 

Pripravila:

 

Nataša Engel

višja svetovalka

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica 

Nazaj na seznam