vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
14.11.2019 9001-8/2019-177 Stroški postavitve konstrukcije velodroma Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/201-178 Stroški vzdrževanja zelenih površin Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 158 Pobuda, da se pri pripravi proračunov bistveno več sredstev nameni za izvajanje obveznih nalog občin Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-114 Dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje št. 9001-3/2019-92. Vprašanje in pobuda županu in Občinski upravi, da bi na naslednji seji Občinskega sveta poročali o situaciji obdelave in predelave odpadkov. Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-113 Dvojno zaračunavanje odvoza smeti za lastnike zidanic Alojz Kobe Kabinet župana
18.06.2019 9001-5/2019-96 Pobuda za brezplačen najem športne dvorane v Stopičah Alojz Kobe Urad za družbene dejavnosti
18.04.2019 9001-3/2019-93 Pobuda MO Novo mesto oziroma županu, da posreduje pri Cerodu d.o.o. da nakaže vsa zapadla sredstva KS Brusnice iz naslova Nadomestila za razvrednotenje in nevarnosti za okolje Alojz Kobe Kabinet župana
18.04.2019 9001-3/2019-92 Vprašanje in pobuda županu in Občinski upravi, da bi na naslednji seji Občinskega poročali o situaciji obdelave in predelave odpadkov Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-91 Ponovitev pobude za zagotovitev varnosti in popravilo ceste 794611 in 794811 v naselju Dolž Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-60 Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-58 Izgradnja optičnega omrežja v MONM, kjer to še manjka Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019 - 57 Manjkajoče kanalizacijsko omrežje v MONM in poročilo o izgradnji manjkajočega vodovodnega omrežja v naseljih MONM Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-28 Pobuda da se pospeši izgradnja optičnega omrežja v naselju Ratež in Gumberk Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-27 Objavljanje vprašanj in pobud občinskih svetnikov v celoti in v obliki, kot so jo podali Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
31.01.2019 9001-1/2019-26 Izgradnja kanalizacije Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
17.01.2019 9001-1/2019-7 Odgovornost župana, Občinske uprave in svetnikov Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
17.01.2019 9001-1/2019-6 Zagotovitev varnosti in popravilo ceste, št. 794611 in 794811 v naselju Dolž Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
17.01.2019 9001-1/2019-5 Ureditev prometnih zagat v Novem mestu z odprtjem Glavnega trga za enosmerni promet in odprtje Kandijskega mostu za dvosmerni promet, do izgradnje vsaj enega dodatnega mostu preko reke Krke Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
12.07.2018 Projekti EBDR – ELENA proračun 2019, spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
12.07.2018 Ponovljena vprašanja glede problematike obdelave in odlaganja odpadkov v MO NM Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
12.07.2018 Pobuda, da MO Novo mesto pozove izvajalce del, da naj se dela skozi naselje Otočec in Brusnice izvajajo tako, da bodo izvedena v čim krajšem času in na način, da bodo čim manj moteča za občane. Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Rekonstrukcija Glavnega trga - ponovitev pobude in vprašanja Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Občinsko parkirišče pod NLB v Kandiji Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22.03.2018 Rekonstrukcija Glavnega trga Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22.03.2018 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01.02.2018 Priprava gradiv za obravnavo na seji OS in delovnih telesih - nedvoumno prikazovanje sprememb gradiva med prvo in drugo obravnavo Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
01.02.2018 Metodologija za oblikovanje cen za nakup zemljišč za potrebe občine in prodajo občinskih zemljišč Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01.02.2018 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22.01.2018 Obdelava in odlaganje odpadkov MO NM, občin družbenic in ostalih na deponiji Cerod Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
21.11.2017 Pobude glede prenove Glavnega trga in arheoloških odkritij na njem Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
25.09.2017 Otroška igrišča na podeželju Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
25.09.2017 Kanalizacija v KS Podgrad in ostalih območjih občine Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22.05.2017 Poročilo o realizaciji projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22.05.2017 Pobuda glede pravočasnega prerazporejanja neporabljenih proračunskih sredstev Alojz Kobe Urad za finance in splošne zadeve
27.03.2017 Poročilo o realizaciji projekta hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
15.12.2016 Zagotovitev dodatnih sredstev za projekte v rebalansu proračuna za leto 2017 Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22.11.2016 Pobuda za brezplačno oddajo poslovnih prostorov v najem TV Novo mesto Alojz Kobe Urad za gospodarske javne službe
22.11.2016 Pobuda da Komunala Novo mesto ob izdaji računov obvesti vse uporabnike o možnosti združevanja računov in o potrebnem postopku Alojz Kobe Urad za gospodarske javne službe
18.10.2016 Združitev več računov Komunale Novo mesto za opravljene storitve v enega za posameznega uporabnika Alojz Kobe Urad za gospodarske javne službe