Urad za prostor in razvoj

Urad za prostor in razvoj se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, upravljanjem občinskega stvarnega premoženja, izvajanjem gospodarskih javnih služb, urejanjem prometa, delovanjem krajevnih skupnosti, razvojnimi nalogami na področju komunalne in cestne infrastrukture, razvojnimi nalogami na področju varstva okolja in varstva narave ter vodenjem in izvajanjem občinskih investicij.

Predpisi_prostor in razvoj.pdf

Kontakt: 

Spodaj najdete vse obrazce, ki izhajajo iz pristojnosti Urada za prostor in razvoj. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov i.

Vloge

 • Izdaja dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov
 • Izdaja dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM 217,01 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom 253,48 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke 293,68 KB (pdf)
 • Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje objektovoziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih 152,31 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja 159,68 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka
 • Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine 162,88 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov
 • Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja 162,10 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za plaketiranje in obveščanje 291,15 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javne površine 324,00 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za postavitev vertikalnih in horizontalnih deviacij
 • Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča
 • Izdaja potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
 • Izdaja soglasja za poseg v javno razsvetljavo 251,55 KB (pdf)
 • Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za 2020
 • Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za 2021
 • Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 179,67 KB (pdf)
 • Nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 188,85 KB (pdf)
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve 189,42 KB (pdf)
 • Pobuda za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto
 • Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom
 • Ponudba za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice) 423,63 KB (pdf)
 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Priloga 6 - Dokumentacija za pridobitev GD za nezahtevne objekte 753,04 KB (pdf)
 • Priloga 8 - Zahteva za izdajo projektnih pogojev 860,57 KB (pdf)
 • Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja 834,70 KB (pdf)
 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 905,70 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča 502,18 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo informacije o datumu spremembe namembnosti zemljišča po ZUJF 160,29 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt - prekop cest 1,21 MB (pdf)
 • Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje 503,54 KB (pdf)
 • Vloga za oprostitev plačila najemnine za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto zaradi prepovedi ponujanja ali prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom za čas od 16. 3. do 30. 4. 2020 257,50 KB (doc)
 • Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine 164,03 KB (pdf)
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice 390,31 KB (pdf)
 • Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj /
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost /
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč /
GERŠIČ Peter strokovni sodelavec VII/2-I- za razvoj in pametne skupnosti /
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
GRAHEK Pia višja svetovalka za premoženjske zadeve /
HADŽIČ Tina strokovna sodelavka VII/2-II - za premoženjsko pravne zadeve /
JENIČ Pavle višji svetovalec za investicije /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
JUKIĆ Luka strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije /
KLEMENČIČ Sašo strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije in upravljanje s komunalno infrastrukturo /
KOŠLJAR Ksenja strokovna sodelavka VII/1 - za premoženjske zadeve /
KOTAR Nina strokovna sodelavka VII/1 - za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za premoženjske zadeve /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MEDVED Jože strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
Nadzor parkirišč - dežurna številka 07 33 21 802; 031 211 293 /
NOVOSEL BREŠČAK Janja višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
POTOČAR Sebastjan strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
PUPIČ Izidor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije in razvoj /
SENIČAR Klavdija strokovna sodelavka VII/1- za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
Sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
TOMAŽIN Igor strokovni sodelavec VII/2-II - za promet /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VESELY Vera višja svetovalka na področju kmetijstva /
VRANC Veno administrator V - za EU sofinanciranje projektov /
ZALETELJ Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /