vodilna slika

Odredba o oprostitvi plačila najemnin

datum: 07. 04. 2020

Dolenjski uradni list 7- 2020

Na podlagi 34. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – uradni prečiščeno besedilo) in v povezavi z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), izdaja župan Mestne občine Novo mesto naslednjo

 

O D R E D B O

1.

Najemnike poslovnih prostorov Mestne občine Novo mesto in najemnike zemljišč, v lasti Mestne občine Novo mesto, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 32/20), se za čas od 16. 3. 2020 do 30. 4. 2020 oprosti plačila najemnin.

 

2.

Ta odredba začne veljati z dnem podpisa.

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

nazaj