vodilna slika

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 24. 03. 2020

Dolenjski uradni list 6 - 2020.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB-1) in Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17, 14/19 in 28/19 )  je Občinski svet Mestne občne Novo mesto na 12. redni seji  dne 19.3.2020 sprejel

 

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16, 1/17, 15/17, 21/17, 14/19 in 28/19) (v nadaljevanju: Odredba), se v šestem poglavju 21. člen spremeni tako, da sedaj glasi:

» (1) V tem poglavju odredbe se na parkirnih površinah, ki jih določi župan, določi cena za uporabo, in sicer za:

- osebna vozila občinskih in državnih organov za službene potrebe, ki znaša: 100 EUR mesečno, za uporabo enega parkirnega mesta od 0.00 do 24. ure vse dni v mesecu,

- 75 EUR mesečno, za uporabo enega parkirnega mesta od 7. do 17. ure od ponedeljka do petka,

- osebna vozila stanovalcev z območij za pešce v višini 50 EUR letno za eno vozilo.

 

(2) Župan lahko s sklepom na predlog pristojnega organa za promet določi kriterije na podlagi katerih se lahko določi uporaba posameznih parkirnih prostorov  na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste  za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu »souporabe avtomobila«.

 

(3) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo na podlagi vloge in izpolnjevanja kriterijev iz prejšnje točke tega člena izda pristojni organ za čas enega leta.

 

(4) Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

 

(5) Višina občinske takse za uporabo parkirnih prostorov iz drugega odstavka tega člena znaša 100 eurov/leto za uporabo posameznega  parkirnega mesta.

 

(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

 

2. člen

Vsa ostala določila Odredbe ostanejo nespremenjena in v veljavi.

 

3. člen

Ta Odredba se objavi  v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

 

Št. 007-4/2020/1

Novo mesto, dne 19. marca 2020

 

župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r

nazaj