vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto

datum: 24. 03. 2020

Dolenjski uradni list 6 - 2020

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 299. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 2. dopisni seji dne, 20. 3. 2020, sprejel

 

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto

 

 

    člen

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13, 112/13, DUL, št. 2/15, 22/16 in 16/18 – v nadaljevanju odlok), ki se nanaša na izračun in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

 

    člen

 

Drugi odstavek 11. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:

 

» (2) V primeru gradnje novega objekta na mestu obstoječega objekta na obstoječi gradbeni parceli, ko je predvidena porušitev obstoječega objekta na podlagi prijave začetka gradnje skladno z določili gradbenega zakona ali izdanega gradbenega dovoljenja, se komunalni prispevek odmeri ob upoštevanju določil iz prvega odstavka tega člena. Za obstoječi objekt, ki je predviden za rušitev, se pri izračunu komunalnega prispevka, upošteva neto tlorisna površina obstoječega objekta in dejanska priključitev objekta na komunalno opremo, ki je razvidna iz prijave začetka gradnje oziroma iz uradnih evidenc in podatkov pridobljenih pri upravljavcih komunalne opreme. V primeru, ko je bil objekt že porušen, se navedena olajšava upošteva le v primeru, ko je od izdaje dovoljenja za rušitev objekta oziroma prijave začetka gradnje minilo manj kot sedem let. V primeru, ko se novo načrtovani objekt zaradi upoštevanja določil občinskih prostorskih aktov in usmeritev soglasodajalcev ne gradi na mestu obstoječega objekta, se komunalni prispevek odmeri po določilih odloka, ki velja za novogradnje (brez upoštevanja obstoječega stanja), v primeru, da investitor v roku dveh let od izdaje odločbe predloži dokazilo o porušitvi obstoječega objekta, pa je upravičen do vračila komunalnega prispevka za obstoječe stanje tako, da plača le pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo. Obstoječi objekt oziroma objekt, ki je bil porušen, mora imeti dokazilo o legalnosti v skladu z zakonodajo.«

 

    člen

 

V 11. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:

 

»(4) V primeru legalizacije objekta se površina gradbene parcele izračuna tako, da se površina zemljišča pod stavbo pomnoži s faktorjem 4,00.

 

(5) Objekti, ki po prej veljavnih predpisih za gradnjo niso potrebovali gradbenega dovoljenja, se ne upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka.«

Dosedanji četrti in peti odstavek se ustrezno preštevilčita v šesti in sedmi odstavek.

 

    člen

 

  1. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-5/2020

Novo mesto, dne 20. 3. 2020                                               

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj