vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto

datum: 26. 02. 2020

Dolenjski uradni list 5 - 2020

a podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/2019- UPB 1), je župan Mestne občine Novo mesto dne 24. 2. 2020 sprejel

 

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Mestni  občini Novo mesto

 


 
1.člen
 
V Pravilniku o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini  Novo mesto (Uradni list RS št. 5/13, DUL, št. 10/18), se spremeni  2. člen pravilnika tako, da se na novo glasi:
»Sredstva za dodelitev enkratnih denarnih socialnih pomoči se zgotovijo v proračunu občine, na postavki denarne pomoči in se izplačujejo upravičencem, po vrstnem redu oddaje vlog, do porabe proračunskih sredstev za ta namen.«
 
Doda se nov odstavek tako, da se novo glasi:
»V primeru porabe sredstev za dodelitev enkratnih denarnih socialnih pomoči na proračunski postavki denarne pomoči, pristojni občinski organ, odgovoren za socialno varstvo, obvesti pristojni Center za socialno delo Dolenjske in Bele Krajine, enoto Novo mesto, da se sprejemanje vlog za dodelitev pomoči ustavi.«  
 
2.člen
 
Spremeni se tretji odstavek 9. člena pravilnika tako, da se na novo glasi:
»Postopek za uveljavitev enkratne denarne socialne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca pri Centru za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, enota Novo mesto, in sicer na obrazcu »Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči Mestne občine Novo mesto.«
 
3.člen
 
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene in v veljavi.
 
4.člen
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
 
 
 
Št. 123-198/2020
Novo mesto, dne 19. 2. 2020
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Župan
                                                                                   Mestne občine Novo mesto
                                                                                       mag. Gregor Macedoni l. r.

nazaj