vodilna slika

Vpis predšolskih otrok v vrtce Mestne občine Novo mesto

datum: 24. 02. 2020

Dolenjski uradni list 4 - 2020

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCE

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2020/2021. Vpisi bodo potekali od 2. 3. 2020 do 13. 3. 2020.

Vlogo za vpis oddajo starši samo za tiste otroke, ki še niso vključeni v vrtec.

 

 

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2020/2021 (1. 9. 2020 – 31. 8. 2021). V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane kot vloge prejete po rednem roku.  Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju. Za otroke, ki v šolskem letu 2020/2021 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2021/2022 vlogo ponovno oddati.

 

Podatki, ki jih potrebujete ob izpolnjevanju vloge za vpis otroka v vrtec so: EMŠO otroka in obeh staršev in osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

 

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

 

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo pisno mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali individualni načrt pomoči družini oz. zapisnik multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo oz. ustrezno zakonsko dokumentacijo (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS št. 41/17).

 

V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve:

  • vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2020/2021 (ne velja za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),
  • vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi spodaj navedenimi vrtci.

 

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 13. 3. 2020  ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni v mesecu aprilu 2020. V primeru, da ne bo zadostnega povpraševanja po določeni razpisani enoti, vam bomo ponudili možnost izbire druge enote.

 

Vrtci ponujajo vpis v dnevni program, ki traja za otroka največ 9 ur dnevno znotraj poslovalnega časa posameznega vrtca.

 

Obrazce za vpis dobite na spletni strani vrtca, na upravi vrtca ob vpisu in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si. Vse dodatne informacije o vrtcu so vam na voljo na spletnih straneh vrtcev.

 

V času vpisa lahko starši skupaj z otrokom obiščete vrtce med 9.00 in 11.00.

 

RAZPORED VPISOV

 

  1. Vrtec CICIBAN Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto, www.ciciban-nm.si

 

od  2. 3.  do 13. 3. 2020,  med 8.30 in 15.30, ob torkih do 16.00.

Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki v naslednje enote vrtca:

CICIBAN, LABOD, BIBE, KEKEC, MARJETICA, NAJDIHOJCA in MEHURČKI

            (Enota Mehurčki bo delovala le v primeru zadostnega vpisa).

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, Labod od 5.20 do 16.30 in Bibe od 5:30 do 16.30.
Posebnosti:

  • tedensko izmenski program v vrtcu Labod: največ 9 ur bivanja otroka v vrtcu izmenično v dopoldanskem in popoldanskem času (praviloma od 5.30 do 16.30 in od 11.30 do 20.30).

 

Vabimo vas, da  v dneh vpisa med 9.00 in 11.00  obiščete in si tudi ogledate vse enote, dejavnosti vrtca ter se pogovorite z vzgojiteljicami in vzgojitelji.

 

  1. Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto, www.pedenjpednm.si

 

od  2. 3. do 13. 3. 2020,  med 8.30 in 15.30, ob torkih do 16.00.

Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki v naslednje organizacijske enote:

METKA, OSTRŽEK, PEDENJPED, RDEČA KAPICA, SAPRAMIŠKA, VIDEK, PIKAPOLONICA. CEPETAVČEK. (Enota Cepetavček bo delovala le v primeru zadostnega vpisa).

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, Metka in Pedenjped pa do 17.00.

Posebnosti:

  • Poldnevni program, ki traja največ 6 ur dnevno in ga vrtec izvaja v enoti Pikapolonica.
  • Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki poteka v razvojnem oddelku.

 

V ponedeljek, 2. 3. 2020, vabljeni na Info-Pedenjpedov dan. Predstavili vam bomo sodobne pedagoške pristope: med 9.00 in 11.00 uporaba pri delu z otroki, ob 17.00 Fit didaktične delavnice za otroke in starše.

 

  1. OŠ BRUSNICE – Vrtec BRUSNICE, www.os-brusnice.si

 

od 9. 3. do 13. 3. 2020: 9. 3. in 10. 3. 2020, med 12.00 in 16.30, od 11. 3. do 13. 3. 2020, med 8.00 in 12.00.

 

Vpis bo potekal v OŠ BRUSNICE, v pisarni svetovalne delavke.

 

Starši si z otrokom v času vpisa med 9.00 in 11.00 vrtec lahko tudi ogledate.

 

  1. OŠ STOPIČE – Vrtec STOPIČE, www.osstopice.si

 

Vpis  v oddelke OŠ Stopiče - Vrtec Stopiče na lokacijah Stopiče, Dolž in Podgrad bo potekal od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2010, vsak dan od 8.00 do 15.00, razen v torek, 3. 3. 2020, od 8.00 do 17.00.

 

Vpis za vse tri lokacije vrtca bo potekal v OŠ Stopiče, v pisarni svetovalne delavke.

 

V skupine v STOPIČAH in na DOLŽU se bo lahko vpisovalo otroke od enega leta starosti dalje, v skupino PODGRAD pa otroke od drugega leta starosti dalje.

 

  1. Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA, Ragovo 2, 8000 Novo mesto, www.vrtecringaraja.si.

 

od 9. 3. do 13. 3. 2020, vsak dan od 9.00 do 13.00, razen v sredo, 11. 3. 2020, od 14.00 do 17.00.

 

 

Vabilo k vpisu velja za vse otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo in bo potekal v pisarni Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja, Ragovo 2.

 

 

Vabljeni!

 

Vloga za vpis.doc

Vloga za premestitev.doc

 

 

Številka: 602-3/2020

Novo mesto, dne 20. 2. 2020

 

Mag. Gregor MACEDONI,

         ŽUPAN, l. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj