vodilna slika

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

datum: 12. 02. 2020

Dolenjski uradni list 3 - 2020

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 4. 2. 2020 sprejel

 

 

SKLEP

 o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

 

 

1. člen

      (predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (v nadaljevanju: SD ZN) in se potrdijo Izhodišča za pripravo SD ZN (ACER Novo mesto, d.o.o., februar 2020), ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

(2) Pobudo za pripravo SD ZN je podalo podjetje Panvita, Mesna industrija Radgona d. d. (v nadaljevanju: pobudnik).

(3) Pobudnik je za izdelovalca SD ZN izbral podjetje ACER Novo mesto d.o.o.

 

2. člen

(območje in predmet načrtovanja)

 

(1) Na zemljišču parc. št. 1357/1 k. o. 1482 Ragovo se nahaja Mesni center Novo mesto. Investitor želi zgraditi prizidek k objektu, tako da se na obstoječi lokaciji za dozidavo omogoči raztovarjanje v zaprtem prostoru in s tem zmanjšajo vplivi na bivalno okolje.

(2) Na območju Mestnega centra Novo mesto veljajo določila Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu. Predmet SD ZN je sprememba določil odloka, ki veljajo za ureditveno enoto UE1, tako da se omogoči izvedba manjšega prizidka na vzhodni strani obstoječega objekta Mestni center v Novem mestu s prilagoditvijo odprtih površin. Načrtovani prizidek bo posegal na območje zunaj maksimalno dovoljene gradbene linije, določene v veljavnem ZN, posledično pa je potrebna tudi preureditev manipulacijskih površin med obstoječim objektom in lokalno cesto (Knafelčevo ulico). Sprememba grafičnega dela ZN ni potrebna.

 

3. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

 

(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora in obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane v času priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto.

(2) Geodetski načrt in prikaz načrtovanih sprememb za obrazložitev sprememb določil odloka zagotovi pobudnik. Če bo v postopku priprave SD ZN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka SD ZN izdela tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik. V postopku priprave SD ZN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih mora zagotoviti pobudnik.

 

4. člen

(vrsta postopka)

 

SD ZN se pripravi po rednem postopku priprave SD ZN v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora.

 

5. člen

(roki za pripravo SD ZN in faze postopka priprave)

 

(1) SD ZN

posredovanje sklepa o pripravi SD ZN in Izhodišč za pripravo SD ZN nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne smernice;
poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi pridobljenih mnenj NUP, ki sodelujejo pri postopkih CPVO;
izdelava osnutka SD ZN (15 dni po podpisu pogodbe med naročnikom, izdelovalcem in pripravljavcem SD ZN);
pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
izdelava dopolnjenega osnutka SD ZN za javno razgrnitev (15 dni po roku za posredovanje prvi mnenj);
izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (30 dni);
priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (10 dni po zaključku javne razgrnitve);
zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
izdelava predloga SD ZN (15 dni po zavzetju stališč);
pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
izdelava usklajenega predloga SD ZN (10 dni po roku za druga mnenja);
druga obravnava usklajenega predloga SD ZN na občinskem svetu in sprejem;
objava odloka v uradnem glasilu;
izdelava sprejetega SD ZN (10 dni po sprejemu na občinskem svetu);
arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje ministrstvu, pristojnem za prostor.

(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD ZN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD ZN.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest - območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
Elektro Ljubljana, d. d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana; 
Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
Telekom Slovenije, d. d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (osebno);

(2) Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov SD ZN na okolje pod prvo alinejo prejšnjega člena se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Direkciji RS za vode, Sektorju območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto in Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ter Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.

(3) Če se v postopku priprave SD ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se v postopek vključijo naknadno.

 

7. člen

(načrt vključevanja javnosti)

 

(1) Javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo SD ZN. Na predlog izhodišč, ki je bil javno razgrnjen v času od 21. 11. 2019 do 9. 12. 2019, je bila podana pripomba, opredelitev do katere je razvidna iz Izhodišč, ki so sestavni del tega sklepa. Dne 4. 12. 2019 je bila izvedena tudi javna predstavitev na Mestni občini Novo mesto.

(2) V postopku priprave SD ZN bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom SD ZN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, ko bo organizirana tudi javna obravnava. Javna razgrnitev gradiva bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter na oglasni deski in spletni strani Krajevne skupnosti Žabja vas. Na enak način bo objavljeno tudi javno naznanilo o času javne razgrnitve in javne obravnave. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge na načrtovane ureditve; ti bodo proučeni in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena.

 

8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD ZN)

 

Izdelavo SD ZN financira pobudnik priprave.

 

9. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

 


 

Številka: 350-14/2019                                                           

Novo mesto, dne 4. 2. 2020                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                           Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                            mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj