vodilna slika

Sklep o spremembi in dopolnitvi javnega poziva za financiranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta

datum: 12. 02. 2020

Dolenjski uradni list 3 - 2020

Župan Mestne občine Novo mesto sprejme na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo – UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19)) in Pravilnika o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Novega mesta za obdobje 2017-2020 (DUL št. 23/17) naslednji

 

SKLEP o spremembi in dopolnitvi

 javnega poziva za financiranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta

 

Javni poziv za financiranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta, objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si dne 26. 2. 2018 in v Dolenjskem uradnem listu (DUL, št. 4/2018) z dne 27. 2. 2018, ob upoštevanju že sprejetih sprememb in dopolnitev, kot izhaja iz Sklepa o spremembi in dopolnitvi javnega poziva št. 3520-21/2018-9, z dne 28. 8. 2018, objavljenega na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si dne, 30. 8. 2018, se spremeni in dopolni tako, da se:

 

podaljša obdobje za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje obnove po javnem pozivu tako, da se  prvi odstavek tč. I. Predmet javnega poziva nadomesti z naslednjo vsebino:

»Predmet javnega poziva (v nadaljevanju: poziv) je izbira stavb na območju starega mestnega jedra Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), za katere bo MONM dodelila sredstva za sofinanciranje celovite obnove stavbnih pročelij v višini in pod pogoji določenimi s tem pozivom, in sicer  za leto 2020 v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 30. 11. 2020, za leto 2021 pa v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 30. 11. 2021.«;

 

določi nove datume za upravičene stroške investicije in izdajo zahteva za izplačilo sredstev sofinanciranja, tako da se zadnji odstavek v točki »II. Upravičeni stroški obnove uličnega pročelja za sofinanciranje« nadomesti z naslednjo vsebino:

»Upravičeni so stroški investicije, ki se je začela po 1.1.2018 in katere gradbena dela bodo v primeru prijave na javni poziv v letu 2020 dokončana do 30. 11. 2020, v primeru prijave na javni poziv v letu 2021 pa najkasneje do 30. 11. 2021. Investicija je lahko že zaključena pred izdajo sklepa o sofinanciranju. Zadnji rok za izdajo zahtevka za izplačilo sredstev sofinanciranja za prijave na javni poziv v letu 2020 je 30. 11. 2020, za prijave na javni poziv v letu 2021 pa 30. 11. 2021.«;

 

določi višino razpoložljivih sredstev za finančne spodbude za leto 2020 in 2021, tako da se prvi odstavek v točki »IV. Višina  razpoložljivih  sredstev in maksimalna višina spodbude« nadomesti z naslednjo vsebino: »Sredstva za finančne spodbude za leto 2020 in 2021 so določena v proračunu Mestne občine Novo mesto in sicer je v Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 (DUL, št. 27/2019) in v Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (DUL, št. 27/2019) na proračunski postavki 18061012 – Oživljanje mestnega jedra, za obnovo stavb vsako leto namenjenih 30.000,00 EUR.«;

 

podaljša datum za vstop novega lastnika stavbe v postopek javnega poziva v primeru spremembe lastništva stavbe, tako da se v zadnjem odstavku točke »III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za sodelovanje na pozivu«, rok 1. 10. 2019 v primeru prijave na javni poziv v letu 2020 podaljša do 1. 10. 2020, v primeru prijave na javni poziv v letu 2021 pa do 1. 10. 2021;

podaljša rok za porabo dodeljenih proračunskih sredstev v točki »IV. Višina razpoložljivih sredstev in maksimalna višina spodbude«, tako da se besedilo v predzadnjem odstavku nadomesti z naslednjo vsebino:

»Dodeljena proračunska sredstva po prijavi na javni poziv v letu 2020 morajo biti na osnovi Pogodbe o sofinanciranju obnove stavbnih pročelij v starem mestnem jedru Novega mesta porabljena v proračunskem letu 2020. Dodeljena proračunska sredstva po prijavi na javni poziv v letu 2021 morajo biti na osnovi Pogodbe o sofinanciranju obnove stavbnih pročelij v starem mestnem jedru Novega mesta  porabljena v proračunskem letu 2021.«;

 

podaljša rok za oddajo vlog, tako da se v prvem odstavku v točki »VI. Rok za oddajo vlog« na koncu prvega stavka doda besedilo, ki glasi: » Zadnji dan za oddajo vlog za sofinanciranje obnove stavbnih pročelij iz proračuna za leto 2020 je 30. 10. 2020, iz proračuna za leto 2021 pa 30. 10. 2021. Na koncu zadnjega odstavka pa se doda: » Zavržejo se tudi vse vloge, ki ne bodo oddane v zaprtih ovojnicah z navedenim pripisom ter nazivom in naslovom vlagatelja«;

 

določi nove roke za predložitev zahtevkov za izplačilo pridobljenih sredstev za sofinanciranje,  tako da se v tč. VIII. Zahtevek za izplačilo prvi odstavek nadomesti z naslednjo vsebino: »Upravičenec, ki je pridobil sredstva za sofinanciranje v letu 2020, je dolžan Mestni občini Novo mesto zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranja obnove stavbnih pročelij v starem mestnem jedru Novega mesta (obrazec 7) predložiti najkasneje do 30. 11. 2020. Prosilec, ki je pridobil sredstva za sofinanciranje v letu 2021 pa mora zahtevek oddati najkasneje do 30. 11. 2021.«

 

Ta sklep se objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

Hkrati se objavi priložen čistopis besedila javnega poziva.

 

 

Številka: 3520-21/2018-11

Datum: 5. 2. 2020

 

 

mag. Gregor Macedoni

Župan, l. r.

 

 

Priloga :

1. Javni poziv javnega poziva za financiranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra Novega mesta - čistopis

 

 

nazaj