vodilna slika

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 02. 2020

Dolenjski uradni list 3 - 2020

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg v nadaljevanju ZUJIK) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet na svoji 11. seji dne 6. 2. 2020 sprejel

 

SKLEP

o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto

 

 

1. Za javno infrastrukturo na področju kulture se določijo nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Novo mesto in so namenjene kulturi, in sicer:

 

Kulturni center Janeza Trdine, na naslovu Novi trg 5, Novo mesto (v lasti MONM delež 9012/10000):

parc. št. 1292 – poslovna stavba,
parc. št. 1293 – dvorišče,
parc. št. 1294/1; vse k.o. 1456 Novo mesto.

 

 

Anton Podbevšek Teater, na naslovu Prešernov trg 3, Novo mesto:

parc. št. 1430 – poslovna stavba,
parc. št. 1429 – dvorišče,
parc. št. 1428; vse k. o. 1456 Novo mesto.

 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, na naslovu Rozmanova ulica 28, Novo mesto:

parc. št. 1469 – poslovna stavba,
parc. št. 1472 – poslovna stavba,
parc. št. 1470 – zelenica,
parc. št. 1471 – travnik, vse k. o. 1456 Novo mesto.

 

Dolenjski muzej z Jakčevim domom, na naslovu Muzejska ulica 7, Novo mesto:

parc. št. 1705 - Križatija,
parc. št. 1703 – Dolenjska galerija,
parc. št. 1709 – Uprava in Muzej novejše zgodovine,
parc. št. 1699 – Lehmanova (Ropasova) hiša,
parc. št. 1700/1 –  dvorišče,
parc. št. 1701 – zelenica,
parc. št. 1702 – travnik,
parc. št. 1704 – dvorišče,
parc. št. 1706 – dvorišče,
parc. št. 1707 – pot,
parc. št. 1708 – zelenica
parc. št. 1682 – Jakčev dom - poslovna stavba,
parc. št. 1681 – zelenica ob Jakčevem domu; vse k. o. 1456 Novo mesto.

 

Narodni dom, na naslovu Sokolska ulica 3, Novo mesto:

parc. št. 1683 – poslovna stavba,
parc. št. 1684 – gospodarsko poslopje,
parc. št. 1685 - gospodarsko poslopje, vse k. o. 1456 Novo mesto.

 

 

2. Za javno infrastrukturo na področju kulture se določa tudi oprema v nepremičninah, navedenih v prejšnji točki, ki je namenjena opravljanju kulturne dejavnosti.

 

3. Nepremičninam:

parc. št. 1603, k. o. 1456 Novo mesto,
parc. št. 1551/1, 1551/2, 1551/3, 1551/4, 1551/5, k. o. 1478 Gabrje (Kulturni dom Gabrje),
parc. št. 910/2, k. o. 1492 Stranska vas (Gasilski dom Stranska vas),
parc. št. 1880/2, k. o. 1493 Veliki Podljuben (Gasilski dom Mali Podljuben),
parc. št. *398, k. o. 1500 Dobindol (Zadružni dom Uršna sela),
parc. št. *127, k. o. 1460 Šentpeter (Kulturni dom Otočec),
parc. št. 1292, 1293, vse k.o. 1456 Novo mesto (Kulturni center Janeza Trdine),
parc. št. 1430, 1429, vse k. o. 1456 Novo mesto (Dom kulture),
parc. št. 1469, 1472, 1470, 1471, vse k. o. 1456 Novo mesto (Knjižnica Mirana Jarca),
parc. št. 1705, 1703, 1709, 1704, 1706, 1707, 1708, 1682, 1681, vse k. o. 1456 Novo mesto (Dolenjski muzej),
parc. št. 1683, 1684, vse k. o. 1456 Novo mesto (Narodni dom),
parc. št. 1339, k. o. 1483 Kandija (Grad Grm),
parc. št. 3170/2, k. o. 1494 Jurka vas (Mladinski dom Rumanja vas).

 

se odvzame status javne infrastrukture na področju kulture in se pri njih izvede izbris zaznambe urejanje prostora.

 

4. Kot javna infrastruktura na področju kulture se kot take zaznamujejo v zemljiški knjigi na predlog pristojnega organa lokalne skupnosti naslednje nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Novo mesto:

 

parc. št. 1292, 1293, 1294/1 (v lasti MONM delež 9012/10000), vse k.o. 1456 Novo mesto (Kulturni center Janeza Trdine),
parc. št. 1430, 1429, 1428, vse k. o. 1456 Novo mesto (Anton Podbevšek Teater),
parc. št. 1469, 1472, 1470, 1471, vse k. o. 1456 Novo mesto (Knjižnica Mirana Jarca),
parc. št. 1705, 1703, 1709, 1699, 1700/1, 1701, 1702, 1704, 1706, 1707, 1708, 1682, 1681, vse k. o. 1456 Novo mesto (kompleks Dolenjskega muzeja),
parc. št. 1683, 1684, 1685, vse k. o. 1456 Novo mesto (Narodni dom).

 

 

5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-1/2020

Novo mesto, dne 6. 2. 2020

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor MACEDONI, l. r.

 

 

 

nazaj