vodilna slika

SKLEP O POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/12-OPPN-b (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektom 5) na zemljiščih s parc. št. 2219/10, 2220/1, 2224/6, 2523/6, 2219/7, 2214/3, 2211/9, 2468/25, 2090

datum: 12. 02. 2020

Dolenjski uradni list 3 - 2020

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)  in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo- UPB1 (Dolenjski uradni list,  št. 14/19)  je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 11. redni seji dne 6. 2. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

O POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA

NM/12-OPPN-b (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektom 5) na zemljiščih s parc. št. 2219/10, 2220/1, 2224/6, 2523/6, 2219/7, 2214/3, 2211/9, 2468/25, 2090/3, 2129/7, 2145/10, 2143/10, vse k. o. Ždinja vas

 - identifikacijska št. 1443

 

1. člen

S tem sklepom se potrdi individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo objekta 5, ki je predviden z Odlokom o Občinskem lokacijskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec 1 (Uradni list RS, št. 107/06, 62/10, 9/11-OPPN PUSP, 28/12-OPPN PSC Mačkovec-1/2, 102/12-DPN in 16/18-OPPN PSC Mačkovec-2) – v nadaljevanju: OLN, na zemljiščih s parc. št. 2219/10, 2220/1, 2224/6, 2523/6, 2219/7, 2214/3, 2211/9, 2468/25, 2090/3, 2129/7, 2145/10, 2143/10, vse k. o. Ždinja vas.

 

2. člen

(1) Dopuščeno individualno odstopanje se nanaša na prostorske izvedbene pogoje, ki so določeni v 15. členu OLN, v poglavju Pogoji in usmeritve za nestanovanjske stavbe, alinea 3 - objekt 5 v povezavi z grafičnim delom OLN in sicer grafični prikaz list 3: Ureditvena situacija s prerezi. 

(2) V okviru obravnavanega individualnega odstopanja se na gradbeni parceli, ki jo sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 2219/10, 2220/1, 2224/6, 2523/6, 2219/7, 2214/3, 2211/9, 2468/25, 2090/3, 2129/7, 2145/10, 2143/10, vse k. o. Ždinja vas, dopusti odstopanje od gradbene linije na zahodni strani območja za največ 15 m proti vzhodu in na južni strani za največ 8 m proti severu, pri čemer se ohranja smer postavitve objekta in lokacija objekta znotraj območja za razvoj objekta, kot ju določa veljavni OLN.

 

3. člen

(1) Ta sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1443.

(2) Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati osmi dan po objavi.

(3) Sklep preneha veljati dve leti po objavi, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.

 

 

Številka: 350-17/2019

Datum:   6. 2. 2019

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj