vodilna slika

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 02. 2020

Dolenjski uradni list 3 - 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet na svoji 11. seji dne 6. 2. 2020 sprejel

 

 

ODLOK

o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS, št. 62/95 in 82/98).

 

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-1/2020

Novo mesto, dne 6. 2. 2020

 

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor MACEDONI, l. r.

 

 

nazaj