vodilna slika

Javni razpis za prosto mesto ravnatelja Vrtca Pedenjped Novo mesto

datum: 07. 02. 2020

Dolenjski uradni list 2 - 2020

JAVNI RAZPIS ZA PROSTO MESTO RAVNATELJA

VRTCA PEDENJPED NOVO MESTO

 

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17 - ZVaj), 67. čl. Poslovnika o delu Sveta zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (Ur. list RS št. 92/2002, 21/2003, 118/2008, 53/2010, 91/2011, 1/2018 in 16/2018), Svet zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto, ki ga zastopa predsednica Melita Kmet Ličen, razpisuje prosto mesto ravnatelja Vrtca Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto, matična št. 1782657000, kakor sledi.

Kandidat/-ka mora za imenovanje na prosto mesto ravnatelja vrtca izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17 - ZVaj) in podzakonski predpisi, predvsem pa mora:

- izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca,

- imeti  najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,

- imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit,

- imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.

Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat/-ka, ki nima ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, v nasprotnem primeru mu mandat preneha po zakonu.

Kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo pet let in sicer za čas od 1.8.2020 do 31.7.2025. Začetek dela je 1.8.2020.

Kandidat/-ka naj pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo pristojnega državnega organa, iz katerega bo izhajalo, da kandidat/-ka ni bila kaznovana zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bila kaznovana zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo pristojnega državnega organa – sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku), program vodenja vrtca v mandatnem obdobju, ki je predmet razpisa, opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in kratek življenjepis, pošlje s priporočeno pošiljko najpozneje v 10-ih dneh po objavi razpisa (rok za prijavo izteče dne 17.2.2020), na naslov Svet zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto in na kuverti označi oz. napiše »RAZPIS ZA RAVNATELJA«.


Kandidati/-ke bodo prejeli/-le pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku 4-ih mesecev od objave javnega razpisa.

 

Novo mesto, 29.1.2020                                           Svet zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto

                                                                                                          Predsednica

                                                                                                        Melita Kmet Ličen, l. r.

nazaj