vodilna slika

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno-rekreacijski park Češča vas

datum: 03. 01. 2020

Dolenjski uradni list 29 - 2019

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 20. 12. 2019 sprejel

 

 

SKLEP

 o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Športno-rekreacijski park Češča vas

 

 

1. člen

      (predmet sklepa)

 

(1) S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN (december 2019) in se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno-rekreacijski park Češča vas (v nadaljevanju: OPPN).

(2) Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je Mestna občina Novo mesto, izdelovalec pa podjetje Acer Novo mesto, d.o.o.

 

2. člen

(območje obravnave)

 

(1) Območje OPPN se nahaja v zahodnem delu Mestne občine Novo mesto, severno od Češče vasi in zahodno od Zaloške ceste (lokalne ceste Cegelnica - Češča vas – Zalog, odsek 295052). Obsega celotno enoto urejanja prostora (EUP) z oznako NM/1-OPPN-b, ki določa obveznost priprave OPPN. Poleg tega v manjšem obsegu tangira še EUP z oznakami NM/1-OPPN-c, NM/1-OPR, NM/2-OPR in NM/3-OPR.

(2) Območje OPPN je v pretežni meri stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo BC - športni centri, v severovzhodnem delu pa BD - površine drugih območij. V koridorju prometnic so površine cest (PC), zajeto pa je tudi nekaj kmetijskih zemljišč (K1 in K2) ter gozdnih zemljišč (Gpn, Gpp in Gg).

(3) Območje OPPN obsega približno 20,5 ha in zajema zemljišča ali dele zemljišč s parc. številkami 2086/6, 2087/7, 2089, 2092/2, 2092/3, 2093, 2096/4, 2097/3, 2097/6, 2099/1, 2099/2, 2099/4, 2099/7, 2099/8, 2099/9, 2099/10, 2099/11, 2099/12, 2100, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2102/4, 2102/5, 2102/6, 2102/7, 2102/8, 2102/9, 2102/10, 2102/11, 2102/12, 2102/13, 2102/14, 2102/15, 2102/16, 2102/17, 2102/18, 2102/19, 2102/20, 2104/1, 2107, 2108/1, 2108/2, 2110/1, 2114/1, 2115/1, 2120, 2121/1, 2124/1, 2125, 2127, 2128/1, 2131/1, 2133/1, 2136/1, 2139/1, 2142/1, 2197/11, 2219/1, 2219/2, 2221 in 2222 (vse k.o. Gorenja Straža), 26 in 3078/2 (k.o. Prečna), 422/5 in 1034 (k.o. Bršljin).

(4) Območje urejanja se lahko tekom postopka priprave OPPN tudi spremeni oz. razširi z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

 

3. člen

(predmet načrtovanja)

 

(1) Predmet načrtovanja z OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za objekte in zunanje ureditve športno-rekreacijskega parka, prometno shemo in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo ter drugih pogojev, na podlagi katerih bodo objekti in ureditve v prostorskem in funkcionalnem smislu povezani v smiselno celoto.

(2) Predvideno je, da se na predmetni lokaciji na robu Novega mesta kot nadgradnja obstoječih športnih dejavnosti postopoma oblikuje celovit športno-rekreacijski kompleks, v katerem se bodo odvijale raznolike dejavnosti s področja športa, rekreacije in izobraževanja.

 

4. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti glede njihovega zagotavljanja)

 

(1) Strokovne rešitve se pridobijo najprej v okviru strokovnih podlag z izdelavo variantnih rešitev, njihovo primerjavo in izborom najprimernejše variante, nato pa z obdelavo izbrane variante na ravni idejne zasnove in v okviru nadaljnjih faz OPPN.

(2) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, geodetski načrt in ostala strokovna gradiva: Strokovne podlage za pripravo OPPN (Acer Novo mesto, d.o.o.), Predhodna določitev vplivov plana na okolje za OPPN (Eranthis, d.o.o.), Geološko-geotehnično poročilo za območje bazenskega kompleksa (Geologija Idrija, d.o.o.).

(3) Rešitve za območje bazenskega kompleksa se pridobijo z javnim natečajem.

(4) Če bo v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik.

(5) Skladno s 65. členom Zakona o urejanju prostora se izdela elaborat ekonomike.

(6) V postopku priprave OPPN se lahko določi izdelava tudi morebitnih dodatnih strokovnih podlag glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovi pobudnik.

 

5. člen

(vrsta postopka)

 

OPPN se pripravi v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora.

 

6. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

 

(1) OPPN

 • posredovanje sklepa o pripravi OPPN in Izhodišč za pripravo OPPN nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne smernice;
 • poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi mnenj NUP, ki sodelujejo pri postopkih CPVO;
 • izdelava idejne zasnove (januar 2020);
 • izdelava osnutka OPPN (februar 2020);
 • pridobivanje prvih mnenj NUP (marec 2020);
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev (april 2020);
 • izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (maj 2020);
 • priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (15 dni po zaključku javne razgrnitve);
 • zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana (sredina junija 2020);
 • izdelava predloga OPPN (do sredine julija 2020);
 • pridobitev drugih mnenj NUP (do septembra 2020);
 • izdelava usklajenega predloga OPPN (september, oktober 2020);
 • druga obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem (november 2020);
 • objava odloka v uradnem glasilu (november, december 2020);
 • izdelava sprejetega OPPN (december 2020);
 • arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje ministrstvu, pristojnemu za prostor.

(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

 

7. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

 1. Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
 1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
 3. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kotnikova 19A, 1000 Ljubljana;
 4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
 5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
 6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
 7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest - območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
 8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
 9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
 10. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
 11. Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana; 
 12. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
 13. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
 14. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje –  Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
 15. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
 16. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
 17. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 1, 8000 Novo mesto;
 18. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
 19. Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Oddelek za promet in mobilnost, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (osebno);

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

8. člen

(načrt vključevanja javnosti)

 

(1) Javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo OPPN. Predlog izhodišč je bil javno razgrnjen v času od 29. 10. do 19. 11. 2019, dne 5. 11. 2019 pa je bila izvedena javna predstavitev predloga izhodišč.

(2) V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena tudi z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve in javne obravnave.

 

9. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

 

Izdelavo OPPN financira Mestna občina Novo mesto.

 

10. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 


ID prost. akta: 1507

Št. spisa: 350-7/2019                                                            

Novo mesto, dne 20. 12. 2019                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                            Župan

Mestne občine Novo mesto

                                                                                                            mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj