vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 03. 01. 2020

Dolenjski uradni list 29 - 2019

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. redni seji dne 12.12.2019 sprejel

 

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na območju

Mestne občine Novo mesto

 

  člen

 

V Odloku o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto se v prvem odstavku 1. člena za besedami »na javnih mestih« doda besedilo »v lasti Mestne občine Novo mesto«.

 

  člen

 

Prva alineja v prvem odstavku 2. člena se spremeni tako, da se glasi:

»- javne grajene in zelene površine, namenjene splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobne površine,«.

 

  člen

 

 1. Prvi odstavek v 9. členu se spremeni tako, da se glasi:

»Zavezanec za plačilo takse po tem odloku je izvajalec, opredeljen v petem členu tega odloka.«

  Drugi odstavek 9. člena se črta. Tretji odstavek se preštevilči v drugi odstavek.

 

  člen

 

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

» (1) Taksa se odmerja praviloma na podlagi vloge zavezanca za odmero takse, ki jo mora vložiti najmanj 5 dni pred začetkom oglaševanja. Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

 • naziv zavezanca,
 • vrsta oglaševanja,
 • število objektov za oglaševanje,
 • obdobje oglaševanja, ki ne sme biti daljše od enega leta.
  V kolikor zavezanec ne vloži vloge za odmero takse, občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo skladno z 12. členom tega odloka.«

 

  člen

 

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Taksa se odmeri po vrednostih, ki so določene v Tarifi taks, ki je priloga tega odloka. Vrednost taks se s 1. januarjem tekočega koledarskega leta revalorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin za preteklo koledarsko leto. Sklep o revalorizaciji takse sprejme župan.

  Taksa se izračuna tako, da se višina takse po Tarifi taks pomnoži z velikostjo objekta za oglaševanje, kot je določena v pravilniku, in številom oglaševalskih objektov, pri čemer se upoštevajo vse površine za oglaševanje. Če zavezanec ne vloži vloge za odmero takse skladno z določilom 11. člena tega odloka ali ne vloži za vse oglaševalske objekte in pristojni upravni organ Mestne občine Novo mesto začne s postopkom odmere takse po uradni dolžnosti, odmeri takso za obdobje 1 leta od dneva začetka postopka. Število objektov za oglaševanje se določi na podlagi ogleda pristojnega upravnega organa, ki vodi postopek odmere takse, ali inšpekcijskega organa. V primeru odmere takse po uradni dolžnosti se višina takse, ki se odmeri skladno s prejšnjim odstavkom, pomnoži s faktorjem 3. Taksa, odmerjena po tem členu, se ne vrača. Zavezanec je dolžan v roku 5 delovnih dni po izteku obdobja, za katerega je bila odmerjena taksa za oglaševanje, odstraniti objekte za oglaševanje.«

 

  člen

 

V 18. členu se v drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku se beseda »tretjega« zamenja z besedo »drugega« in za besedilom »10. členom« doda », 12. členom«.

 

  člen

 

 1. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-11/2019

Novo mesto, dne 12.12.2019

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r

 

 

nazaj