vodilna slika

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 03. 01. 2020

Dolenjski uradni list 29 - 2019

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) ter na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto UPB1 (DUL, št. 14/19) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ­­­­­10. redni seji,  dne 12.12.2019 sprejel                                                                                                           

PRAVILNIK

o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Mestne občine Novo mesto

 

 

NAMEN

 

 1. člen

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: pravilnik), določa upravičence, pogoje, način in merila za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) in hišnih črpališč na območju Mestne občine Novo mesto.

 

 1. člen

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) subvencionira del stroškov nakupa MČN (individualne ali skupinske), do velikosti 20 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE) ter hišna črpališča.

 

PE je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan na poselitvenih območjih.

 

 

 UPRAVIČENCI

 

 1. člen

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih objektov, v katerih imajo stalno prebivališče in se nahajajo na območjih Mestne občine Novo mesto:

 • kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja oziroma izven predvidenih območij aglomeracij;
 • kjer je območje aglomeracije in je skladno s Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, predvidena postavitev male čistilne naprave;
 • kjer se ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in je potrebno vgraditi črpališče.

Upravičenec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za en stanovanjski oziroma večstanovanjski objekt, kjer ima stalno prebivališče.

 

 

       UPRAVIČENI STROŠKI

 

 1. člen

Upravičeni stroški sofinanciranja so nakup MČN velikosti do 20 PE brez montaže in vgradnje male čistilne naprave. DDV je neupravičen strošek.

 

Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo hišnega črpališča. Izgradnja hišnega priključka (tlačnega voda) ter DDV, ni upravičen strošek.

 

Upravičeni stroški lahko nastanejo v obdobju največ do treh let od dneva nakupa MČN ali vgradnje hišnega črpališča.

 

 

VIŠINA SUBVENCIONIRANJA

 

 1. člen

Upravičencem se dodelijo finančna sredstva za nakup MČN v višini 200,00 EUR/1PE. Pri določitvi vrednosti sofinanciranja se upošteva maksimalna velikost MČN v PE, vendar ne več kot 50% izkazane vrednosti nakupa MČN brez DDV. 

 

Upravičencem se za nakup in vgradnjo hišnega črpališča dodelijo finančna sredstva v višini 1000,00 EUR vendar največ 50% izkazane vrednosti upravičenih stroškov nakupa in vgradnje hišnega črpališča brez DDV.

 

 

     JAVNI POZIV

 

 1. člen

Sredstva za subvencioniranje se dodeljujejo na podlagi javnega poziva. Javni poziv se vsako leto objavi na spletni strani občine.

 

Podrobnejša vsebina se določi v razpisni dokumentaciji, ki jo pred objavo javnega poziva potrdi župan.

 

Vsebina javnega poziva mora vsebovati vsaj:

 • namen dodelitve sredstev,
 • upravičence javnega poziva,
 • deleže subvencioniranja,
 • višino zagotovljenih sredstev,
 • pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
 • navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti,
 • naslov za vložitev vlog,
 • rok za vložitev vlog,
 • postopek obravnave vlog,
 • nadzor in sankcije.

 

 

POSTOPEK

 

 1. člen

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tri članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (v nadaljevanju komisija).

 

Naloge komisije:

- odpiranje in pregled vlog,

- ocena upravičenosti vlog,

- priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,

- druge naloge povezane z uspešno izvedbo poziva.

 

Komisija se imenuje za obdobje enega leta.

 

 

 1. člen

Seznam upravičencev za dodelitev sredstev pripravi komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in ga posreduje v potrditev predstojniku občinske uprave.

 

Za dodelitev sredstev posameznemu opravičencu se odloči z upravno odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba županu. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. Odločitev župana je dokončna.

 

Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, in sicer do porabe zagotovljenih sredstev.

 

Nakazilo odobrenih sredstev se izvede na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca v roku 30 dni po opravljeni vročitvi odločbe. V primeru zamude plačila upravičenec ni upravičen do izplačila obresti.

 

Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za namen, ki ga opredeljuje ta pravilnik, do sredstev po tem pravilniku ni upravičen,

 

 

VLOGA

 

 1. člen

Vlagatelji lahko oddajo vloge po objavi poziva najkasneje do 30. oktobra v tekočem letu. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog, prejetih do zadnjega delovnega dne v mesecu, se izvede praviloma do 20. dne v naslednjem mesecu.

 

Vloga mora biti popolna. Za popolno vlogo se šteje, ko ima vloga priložena vsa dokazila, ki so določena z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo.

 

Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga zavrže.

 

 

POGOJI SOFINANCIRANJA

 

 1. člen

Upravičenci za sofinanciranje morajo zadostiti naslednjimi pogoji:

 

 • da izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega Pravilnika,
 • da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt uporabno dovoljenje,
 • objekt mora biti obvezno priključen na javno kanalizacijsko omrežje do oddaje vloge za subvencioniranje, ko gre za vgradnjo hišnega črpališča,
 • MČN, ki je postavljena izven meja aglomeracij mora biti skladna z 21. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17),
 • MČN postavljena na območju aglomeracij mora biti skladna z 19. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17),
 • vlogi priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi za MČN, potrjeno s strani upravljavca javne službe,
 • lokacija postavitve MČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje,
 • MČN naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja (v času vložitve vloge),
 • upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalna čistilne naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki zemljišč in investitorji,
 • vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih bo razviden nakup MČN ali črpališča ter izjava upravljavca javne službe o ustreznosti MČN in hišnega črpališča.
 

 

 

                                     NADZOR IN SANKCIJE

 

 1. člen

Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil razpisna določila, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja komisija, ki je imenovana za postopek o dodelitvi proračunskih sredstev.

 

 

 

                                                         KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 60/2013) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 42/2014)

 

 1. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 35422-1/2019(643)

Novo mesto, dne 12.12.2019

 

 

mag. Gregor Macedoni  l.r.

Župan
 

 

nazaj