vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 03. 01. 2020

Dolenjski uradni list 29-2019

Na podlagi 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo- UPB1 (Dolenjski uradni list,  št. 14/19) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 12. 12. 2019 sprejel

 

 
O D L O K

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi  nepremičnih kulturnih spomenikov

lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto

 

 

I. UVODNA DOLOČBA

 

1. člen

 

S tem odlokom Mestna občina Novo mesto derazglaša kulturni spomenik lokalnega pomena: Novo mesto – Hiša Kandijska 28 (EŠD 8571), ki je bil razglašen z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski Uradni list, št. 30/16).

 

2. člen

 

2. člen  Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski Uradni list, št. 30/16) se spremeni in dopolni tako, da se iz seznama pod naslovom II. Kulturni spomeniki lokalnega pomena, pri Stavbah – Profane stavbe briše spomenik pod zap. št 49, EŠD 8571 Novo mesto – Hiša Kandijska 28.

 

3. člen

 

6. člen  Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski Uradni list, št. 30/16) se spremeni in dopolni tako, da se pod naslovom III. Identifikacija posameznih spomenikov briše besedilo, ki se nanaša na zap.št. spomenika 49 (EŠD 8571 Novo mesto – Hiša Kandijska 28).

 

4. člen

 

11. člen Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski Uradni list, št. 30/16) se spremeni in dopolni tako, da se za zadnjim odstavkom doda nov sedmi odstavek z naslednjim besedilom:

»(7) Iz grafičnega dela odloka se izbriše spomenik lokalnega pomena pod zap. št. 49 (EŠD 8571 Novo mesto – Hiša Kandijska 28).«

 

5. člen

 

12. člen Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski Uradni list, št. 30/16) se spremeni in dopolni tako, da se za prvim  odstavkom doda nov drugi z naslednjim besedilom:

»(2) Prilogi k odloku sta Pobuda za derazglasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena: Novo mesto – Hiša Kandijska 28 (EŠD 8571), ki jo je podal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, OE Novo mesto, št.: 35105-0143/2019/9  z dne 9. 10. 2019 in Konservatorski načrt, mapa 1, Novo mesto - Hiša Kandijska 28, EŠD 8571, izdelovalec: Vid Klančar, univ. dipl. inž. arh., št. 15/2019, oktober 2019.«

 

6. člen

 

V poglavju IV. Prehodne in končne določbe se za 17. členom Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski Uradni list, št. 30/16) doda 17.a člen (predkupna pravica) z naslednjim besedilom:

»Mestna občina Novo mesto ima predkupno pravico na spomenikih, ki so razglašeni s tem odlokom, razen na Arheoloških najdiščih – spomenikih od zap. št.1 do vključno zap. št. 18. Mestna občina Novo mesto ima predkupno pravico tudi na nepremičninah v vplivnem območju spomenika pod zap. št. 170 – EŠD 14633 Novo mesto – Mestna četrt Kandija in v vplivnem območju spomenika zap. št. 171 – EŠD 492 Novo mesto – Mestno jedro.«

 

7. člen

 

V poglavju IV. Prehodne in končne določbe se v 18. členu, prva alineja prvega ostavka nadomesti z novo tako, da se glasi:

»Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92, 15/14) v tistem delu, ki se nanaša na nepremične kulturne in zgodovinske spomenike na območju Mestne občine Novo mesto.«

 

IV. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

 

8. člen

(hramba)

 

Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika odloka. Odlok se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

9. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Št. 350-18/2019

Novo mesto, dne 12. 12. 2019                          

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

 mag. Gregor Macedoni

 

 

nazaj