vodilna slika

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravam

datum: 07. 08. 2019

Dolenjski uradni list 20 - 2019.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (Dolenjski uradni list, št. 14/2019), 5. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017) in 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/2018) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Mestni občini Novo mesto in Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestni občini Novo mesto na 7. seji dne 11.7.2019, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov in 24-urne dežurne službe v mestni občini novo mesto

I.

Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov in 24-urne dežurne službe v Mestni občini Novo mesto za leto 2019.

 

II.

Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov in 24-urne dežurne službe v Mestni občini Novo mesto za leto 2019.

 

Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2019 za vse uporabnike:

 

 

Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode  za leto 2019 za vse uporabnike:

 

Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  za leto 2019 za vse uporabnike:

 

 

Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč  za leto 2019 za vse uporabnike:

 

 

 

Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN  za leto 2019 za vse uporabnike:

 

 

 

 

 

 

 

 

Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov  za leto 2019 za vse uporabnike:

 

 

 

 

Predračunska lastna cena 24-urne dežurne službe  za leto 2019:

 

 

 

 

 

 

Št. 35403-4/2019

Novo mesto, dne 11.7.2019

 

 

 

 

              mag. Gregor Macedoni, l.r

                              ŽUPAN

 

 

 

 

 

nazaj