vodilna slika

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto

datum: 24. 04. 2019

Dolenjski uradni list 14 - 2019

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 26. in 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg v nadaljevanju ZUJIK) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet na svoji 5. seji dne 18. 4. 2019 sprejel

 

ODLOK

o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Dolenjski muzej Novo mesto

 

1. člen

 

V 6. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Uradni list RS, št. 79/03), ki je v neposredni zvezi z 2. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Uradni list RS, št. 118/08) se doda v drugem odstavku peta alineja, ki se glasi:

 

»- oddaja motornega vozila v najem različnim organizacijam«.

 

 

2. člen

 

V 7. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Uradni list RS, št. 79/03), ki je v neposredni zvezi z 2. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Uradni list RS, št. 118/08) se kot zadnja doda nova šifra klasifikacije dejavnosti tako, da se glasi:

 

»77.110 – dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup«.

 

3. člen

 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

4. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-5/2019

Datum: 18. 4. 2019

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

nazaj