vodilna slika

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto

datum: 24. 04. 2019

Dolenjski uradni list 14 - 2019

Na podlagi 34.a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne 18. 4. 2019 sprejel

 

Pravilnik

o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto

 

1. člen

 

V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/12) se v 7. členu številka »1,5« nadomesti s številko »2,5«.

 

KONČNA DOLOČBA

 

2. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporablja pa se v skladu z določili Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št.  40/1296/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/1225/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/1495/1424/15 – odl. US, 90/15102/1563/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1).

 

Številka: 9001-3/2019

Datum:   18. 4. 2019                                          

 

 

Mag. Gregor Macedoni

župan

nazaj