Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto

datum: 24. 04. 2019

Dolenjski uradni list 14 - 2019

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne 18. 4. 2019 sprejel

 

 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E 
S T A T U T A

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

1. člen

 

V Statutu Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) se druga točka 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»2. Upravlja občinsko premoženje v skladu z veljavno zakonodajo.«

 

2. člen

 

V drugem odstavku 15. člena se deveta alinea spremeni tako, da se glasi:

» - sprejema načrt, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem občine in načrt, ki ureja razpolaganja s finančnim premoženjem občine,«.

 

3. člen

 

V drugem odstavku 27. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:

» - izvršuje načrt, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem občine in načrt, ki ureja razpolaganja s finančnim premoženjem občine,«.

 

4. člen

 

V drugem odstavku 35. člena se v prvi alinei beseda »razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.

 

5. člen

 

59. člen se črta.

 

6. člen

 

V drugem odstavku 73. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:

» - sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in ravnanju s premoženjem skupnosti, ki je v lasti krajevne skupnosti, v skladu z veljavno zakonodajo.«.

 

7. člen

 

Prvi, drugi in tretji odstavek 85. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

»(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem.

(2) O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma.

(3) Osebno podpisovanje se izvaja na upravni enoti, na območju katere je občina, v kateri se zbirajo podpisi v podporo zahtevi za razpis referenduma. Upravna enota preveri in potrdi tudi pravilnost navedbe osebnih podatkov volivca na seznamu in njegovo volilno pravico. Glede postopka dajanja podpore zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Volivci lahko dajo svojo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala eUprava s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za oddajo podpore zahtevi preko enotnega državnega portala eUprava se uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

 

8. člen

 

Drugi odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Splošni akt ali njegove posamezne določbe so na referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh volivcev.«.

 

 

KONČNA DOLOČBA

 

 9. člen

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.

 

Številka: 9001-3/2019

Datum:   18. 4. 2019                                           

                                                   

 

 

Mestna občina Novo mesto

mag. Gregor Macedoni l.r.

župan

nazaj