Sklep o potrditvi lokacijske preveritve v EUP NM/14-j - odstopanje od PIP na zemljiščih parc. št. 1239/2, 1239/3, 1239/4 in 1239/5 k.o. 1456-Novo mesto - identifikacijska št. 1103

datum: 11. 02. 2019

Dolenjski uradni list 6 - 2019

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) in 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 3. redni seji dne 31. 1. 2019 sprejel

S K L E P

O POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE V EUP NM/14-j - ODSTOPANJE OD PIP NA ZEMLJIŠČIH PARC. ŠT. 1239/2, 1239/3, 1239/4 IN 1239/5 K.O. 1456-NOVO MESTO - Identifikacijska št. 1103

1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel sklep o potrditvi lokacijske preveritve v EUP NM/14-j - odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev določenih z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 - teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 – OPPN, 46/14 - teh. popr. in 16/15 ter Dolenjski Uradni list, št. 12/15, 15/17 - obv. razl., 13/18, 15/18 in 16/18; v nadaljnjem besedilu: OPN) na zemljiščih parc. št. 1239/2, 1239/3, 1239/4 in 1239/5 k.o. 1456-Novo mesto s katerim se na gradbeni parceli, ki jo sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 1239/2, 1239/3, 1239/4 in 1239/5, vse k. o. 1456 - Novo mesto, dopusti naslednje individualno odstopanje od veljavnih PIP:

povečanje obstoječe stanovanjske stavbe s povečanjem obstoječih FZ in FI, in to ne glede na določbe 2. točke (preglednice 11. CU) drugega odstavka 111. člena OPN, torej brez urejanja z OPPN in brez pridobitve rešitve z javnim arhitekturnim natečajem,
povečanje horizontalnega gabarita obstoječe stavbe, in to ne glede na določbe 6. točke (preglednice 11. CU) drugega odstavka 111. člena OPN, torej četudi povečanje ni posebej predpisano v EUP, in
zmanjšanje zahtev za zagotavljanje parkirnih površin na gradbeni parceli na najmanj eno parkirno mesto/100 m2 površin nestanovanjskih delov stavbe ter zagotovitev tega oziroma teh parkirnih mest zunaj gradbene parcele na drugih, lahko tudi skupnih ali javnih parkirnih mestih v mestnem jedru, in to ne glede na določila prvega odstavka 83. člena OPN in ne glede na določila v preglednici 3 v petnajstem odstavku 83. člena OPN.

Individualno odstopanje se nanaša na nameravano gradnjo prizidka k obstoječi stanovanjski stavbi v kletni in pritlični etaži, vključno z zunanjimi stopnicami ali zunanjim dvigalom, s katerim se skupna zazidana površina zemljišča pod stavbami na gradbeni parceli poveča na skupaj največ 210 m2, zaradi česar bo FZ povečan na največ 25,4 %.

 

2.

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 350-17/2018

Datum:   17. 1. 2019

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj