vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

datum: 11. 02. 2019

Dolenjski uradni list 5 - 2019.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 27. člena statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16, 21/17) in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 16/18 – uradno prečiščeno besedilo – UPB 1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 3. seji, dne 31. 1. 2019 sprejel

 

ODLOK

o  spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

 

1. člen

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 16/18 – uradno prečiščeno besedilo – UPB 1) se spremeni besedilo 4. člena, ki se po novem glasi:

 

(Enote vrtca)

 »V zavodu se za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote vrtca: 

1. Enota Pedenjped, Šegova ul. 22, Novo mesto, 

2. Enota Rdeča kapica, Šegova ul. 5, Novo mesto, 

3. Enota Metka, Kettejev drevored 5, Novo mesto, 

4. Enota Videk, Kočevarjeva ulica 42, Novo mesto, 

5. Enota Ostržek, Ul.Danila Bučarja 2, Novo mesto, 

6. Enota Pikapolonica, Brezje 12, Novo mesto. 

7. Enota Sapramiška, Ulica Slavka Gruma 63, Novo mesto, 

8. Enota Cepetavček, Ob potoku 12, Novo mesto.

 

Zavod lahko organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi«.

 

2. člen

 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-1/2019

Novo mesto, dne 31. 1. 2019

 

 

Župan 
Mestne občine Novo mesto 
mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj