vodilna slika

Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana ter prenehanju mandata člana občinskega sveta

datum: 07. 01. 2019

Dolenjski uradni list 21 - 2018

Na podlagi 37.a in 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter na podlagi izjave o sprejemu funkcije župana z dne 13. 12. 2018 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 1. seji dne 13. 12. 2018 sprejel 

 

 

SKLEP

o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana

ter prenehanju mandata člana občinskega sveta

 

1.

Ugotovi se, da so zaradi nastopa funkcije župana Mestne občine Novo mesto, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, nastali razlogi, zaradi katerih preneha mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto mag. Gregorju Macedoniju. 

 

2.

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto na podlagi tega sklepa izvede postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na Listi Gregorja Macedonija.

 

3.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 9001-6/2018 (405)

Datum:   13. 12. 2018

 

Ana Bilbija, l.r.

Predsedujoča

Občinskemu svetu

Mestne občine Novo mesto

 

 

 

 

nazaj